Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Vestlig taggmakrell


taggmakrell

Sammendrag av ICES' anbefalinger, oktober 2009.

Anbefalt kvote 2010: 180 000 tonn
Anbefalt kvote 2009: 180 000 tonn
Avtalt kvote 2009: 170 000 tonn

Status

ICES vurderer bestanden til å ha full reproduksjonsevne. Fiskedødeligheten har holdt seg lav siden 2000. ICES har ikke etablert referanseverdier for fiskedødeligheten. 2001-årsklassen er sterk, og har gitt gytebiomassen et løft de siste årene.
I 2008 var fangsten 140 000 tonn som er en økning fra 2007, men fremdeles under gjennomsnittet for de siste årene og godt under anbefalt og vedtatt kvote.

Forvaltningsråd

Det er laget en forvaltningsplan for vestlig taggmakrell som ikke er endelig vedtatt, men som ICES har evaluert til å være i tråd med føre-var-tilnærmingen for de neste tre år. I følge denne planen skal kvoten være på inntil 180 000 tonn for hvert av årene 2008, 2009 og 2010. ICES anbefaler kvoter i samsvar med denne planen.
Der er tre bestander av taggmakrell, en vestlig, en sydlig og en i Nordsjøen. Disse bestandene er mer adskilte enn bestandskomponentene av makrell. Fiskerireguleringene følger ikke alltid grensene for bestandenes utbredelse, spesielt i områdene rundt Den Engelske Kanal. Det fører til at mens uttaket av vestlig taggmakrell er lavere enn kvoteanbefalingen, er uttaket av Nordsjøbestanden høyere enn anbefalt. ICES tilrår at forvaltningsenhetene justeres slik at de samsvarer med bestandenes utbredelse.
Det norske fisket i Nordsjøen beskatter den vestlige bestanden, og er med i fangststatistikken for denne bestanden.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 1,4 millioner tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa) = 1.8 millioner tonn
Kritisk fiskedødelighet (Flim) = Ikke definert.
Føre-var-fiskedødelighet (Fpa) = Ikke definert.
Ventet gytebestand i 2009 = 2,6 millioner tonn

Havforskningsinstituttets kommentar

Havforskningsinstituttet støtter anbefalingen fra ICES.