Kvoteråd: Kolmule

kolmule.jpg

Sammendrag av ICES’ anbefalinger, september, 2012:

Anbefalt kvote 2013 (forvaltningsplan): 643 000 tonn
Anbefalt kvote 2012: 391 000 tonn
Avtalt kvote 2012: 391 000 tonn

Status

ICES vurderer bestanden til å ha full reproduksjonsevne og at den høstes bærekraftig. Historisk lav fangst med F=0.04 i 2011 i kombinasjon med økt rekruttering siden 2010 har stoppet den bratte nedgangen i gytebestanden etter 2004. Gytebestanden har økt med 1 mill tonn fra 2011 til 2012 (2.8 til 3.8 mill tonn) og er over Bpa  i begynnelsen av 2012. Økt rekruttering er blitt observert de siste to årene, selv om det er stor usikkerhet ved den absolutte styrken på årsklassene.  Gytebestanden forventes derfor å øke de kommende år med et fiske i samsvar med forvaltningsplanen. Gytebestanden i 2013 ventes å være ca 5,1 millioner tonn, for deretter å gå videre litt opp til ca. 5,7 millioner tonn i 2014.

Forvaltningsråd

ICES anbefaler at fisket bør forvaltes i henhold til avtalt forvaltningsplan, som innebærer en kvote på 643 000 tonn i 2013. De fire kyststatene EU, Norge, Island og Færøyene, som forvalter bestanden i fellesskap, ble i 2008 enige om en langsiktig forvaltningsstrategi. Viktige elementer i den er at en tar sikte på å holde fiskedødeligheten i bestanden på 0,18 og at fiskedødeligheten skal reduseres dersom gytebestanden blir mindre enn 2,25 millioner tonn (Bpa). ICES har vurdert målsettingene i forvaltningsplanen til å være i tråd med føre-var-tilnærmingen. Det ble for 2012 oppnådd enighet mellom kyststatene om en totalkvote på 391 000 tonn, som samsvarte med den langsiktige forvaltningsstrategien.

Havforskningsinstituttets kommentar

Havforskingsinstituttet støtter anbefalingene fra ICES.

Nøkkeltall:

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 1,5 millioner tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa) = 2,25 millioner tonn
Tiltaksgrense i forhold til maksimalt langtidsutbytte (MSYBtrigger) = 2,25 millioner tonn
Kritisk fiskedødelighet (Flim) = Ikke definert
Føre-var-fiskedødelighet (Fpa) = Ikke definert
Fiskedødelighet i forhold til maksimalt langtidsutbytte (FMSY) = 0,18
Kyststatenes avtalte fiskedødelighetsnivå: F = 0,18
Ventet fiskedødelighet i 2012: F = 0,13
Ventet gytebestand i 2013: 5,1 millioner tonn