Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Hvitting i Nordsjøen

hvitting de lange

Nordsjøen og Den østlige engelske kanal
Anbefalt kvote 2014:  21 199 tonn
Anbefalt kvote 2013:  26 000 tonn
Avtalt kvote 2013:      36 109 tonn

Skagerrak:
Anbefalt kvote 2014:  500 tonn
Anbefalt kvote 2013:  500 tonn
Avtalt kvote  2013:  1 050 tonn

Sammendrag av ICES´anbefalinger for hvitting i Nordsjøen, Skagerrak og Den østlige engelske kanal.

Status

I Nordsjøen og Den østlige engelske kanalen har gytebiomassen av hvitting vært under gjennomsnittet siden 2002, mens fiskedødeligheten er redusert over hele tidsserien. Rekrutteringen har vært lav siden 2003. Status i hvittingbestanden i Skagerrak er usikker.

Høstingsregel

ICES anbefaler å følge den omforente (EU-NO) høstingsregelen for hvitting i Nordsjøen. Det betyr 15% økning fra 2013. For hvittingbestanden i Skagerrak ble det i 2012 gitt et to-årig råd for 2013 og 2014. Rådet er at det slkal være en reduksjon i fangstene på 20% i forhold til midlere fangster de siste tre år

Forvaltningsråd

ICES anbefaler å følge høstingsregelen og som en  føre-var- tilnærming bør ikke den totale fangsten overskride  36 992 tonn med dagens utkastprosent.
For Skagerrak anbefaler ICES at en følger tilnærmingen for data-begrensede bestander, som gir en kvote på 500 tonn.

Kommentar fra Havforskingsinstituttet

Havforskingsinstituttet støtter tilrådingen fra  ICES.

Nøkkeltall
Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = ikke definert
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa) =MSY Btrigger=ikke definert
Kritisk fiskedødsdate (Flim) = ikke definert
Føre-var-fiskedødsrate (Fpa) = ikke definert
Fiskedødelighet i forhold til maksimalt langtidsutbytte (FMSY) = ikke definert

Ventet fiskedødsrate i 2013: F = 0,213
Ventet gytebestand i 2014: 271 218 tonn

Hvitting i Nordsjøen