Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Hyse i Nordsjøen


hyse web 1

Anbefalt kvote 2014:  40 639  tonn (konsumfiske), totalfangst 45 318 tonn
Anbefalt kvote 2013:  47 811 tonn
Avtalt kvote 2013: 47 811 tonn

Sammendrag av ICES´anbefalinger for hyse i Nordsjøen og Skagerrak.

Status

Fiskedødeligheten har vært under føre-var nivået og er nå på et forsvarlig nivå. Gytebiomassen er på nivå med fjoråret og på et forsvarlig nivå. Rekrutteringen er karakterisert ved tidvise sterke årsklasser, den siste var i 1999. Bortsett fra 2005 og 2009 årsklassen som var om lag middels sterke, har rekrutteringen de siste åra vært svak. Bestandsvurderingen og prognosen er i stor grad påvirket av 2005 og 2009 årsklassene.

Høstingsregel

En omforent høstingsregel  (Noreg/EU) ble revidert i 2008 og  tatt i bruk i 2009. ICES har revidert forvaltningsplanen og vurdert den til å være  føre-var.

Forvaltningsråd

Kvoterådene fra ICES  er i samsvar med forvaltingsplanen. Dette tilsvarer landinger på 40 639 tonn,  en reduksjon på 15% fra i fjor. Med dagens utkastprosent tilsvarer dette en fangst på maksimalt 45 318 tonn.

Kommentar frå Havforskingsinstituttet

Havforskingsinstituttet støtter tilrådingen fra  ICES.

Nøkkeltal

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 100 000 tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa) =MSY Btrigger= 140 000 tonn
Kritisk fiskedødsdate (Flim) = 1,0
Føre-var-fiskedødsrate (Fpa) = 0,7
Fiskedødelighet i forhold til maksimalt langtidsutbytte (FMSY) = 0,3
Ventet fiskedødsrate i 2013: F = 0,18
Ventet gytebestand i 2014: 242 848  tonn

Hyse i  Nordsjøen