Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: ICES-råd for tobis i Nordsjøen, Shetland, Skagerrak og Kattegat


nerbilde 3ar gammel havsil

undefined

Oppdatert råd (gitt 15. mai 2014): Havforskningsinstituttet tilrår at totaluttaket av tobis i norsk sone av Nordsjøen ikke bør overstige 90 000 tonn i 2014. Et slikt uttak medfører en moderat fiskedødlighet, som vil sikre en betydelig restbestand som vil gyte neste år. Havforskningsinstituttet vurderer at et slikt uttak bidrar til å sikre en økt foreløpig kvote i 2015 som er større enn årets foreløpige kvote. Basert på fordelingen av bestanden anbefaler Havforskningsinstituttet at underområdene 2a, 3b, 3c og 4b er åpne for et fiskeri i 2014.

Les hele det oppdaterte rådet: Endelig tobisråd for norsk sone i 2014 (PDF)

Foreløpige råd for tobisfiskeriet i norsk økonomisk sone 2014: Havforskningsinstituttet har utarbeidet et forslag til forløpig kvote av tobis i norsk økonomsik sone i 2014.  Rådet gis i henhold til den nye områdeinndelingen i den norske forvaltningsplanen som er gjeldende fra 2014. Havforskningsinstituttet tilrår en foreløpig kvote på inntil 15 000 tonn, der underområdene 3b og 3c åpnes for et regulært tobisfiske i perioden 23. april–23. juni. HI mener også at underområde 4a kan bli åpnet, men da med ytterligere begrensinger. En måte dette kan skje på er ved å begrense adgangen og la inntil fem fartøyer får tilgang til å ta fartøykvoten i område 4a. HI ønsker da at disse fartøyene leverer fryseprøver av tobis fra alle hal i 4a for å få tilstrekkelig informasjon om alderssammensetningen i området.
Basert på akustisk tokt i april-mai 2014 vil et oppdatert råd foreligge 15. mai 2014.

For område 1 skal fangstene ikke overstige 57 000 tonn. Det gis ikke råd om fiskeri i område 2 da rekrutteringen av 2013-årsklassen er svak, og gytebiomassen i 2015 er beregnet til å være under føre-var-grensen. For område 3 bør kvoten ikke overstige 270 000 tonn. Denne høye kvoten er i all hovedsak basert på det høye skrapetoktestimatet av 2013-årsklassen. For område 4 er det for dårlig overlapp mellom historiske fangstdata og skrapetoktdata til å bruke toktdataene til kvoterådgivning. I norsk økonomisk sone (NØS) har Norge iverksatt en eksperimentell områdebasert forvaltning der det foreløpige rådet for 2014-sesongen vil foreligge i løpet av mars 2014. I område 5 og 7 ble det ikke fanget tobis i 2013, og i område 6 ble det kun landet 102 tonn. ICES anbefaler ingen fangst i område 5 og 7, og mindre enn 219 tonn i område 6 i 2014.
For område 4 er det for dårlig overlapp mellom historiske fangstdata og skrapetoktdata til å bruke toktdataene til kvoterådgivning. I norsk økonomisk sone (NØS) har Norge iverksatt en eksperimentell områdebasert forvaltning der det foreløpige rådet for 2014-sesongen vil foreligge i løpet av mars 2014.I
område 5 og 7 ble det ikke fanget tobis i 2013, og i område 6 ble det kun landet 102 tonn. ICES anbefaler ingen fangst i område 5 og 7, og mindre enn 219 tonn i område 6 i 2014.
Kunnskap om forskjeller i vekst, modning og larvedrift ga grunnlaget for at tobis i Nordsjøen, Shetland, Skagerrak og Kattegat ble delt inn 7 separate bestander fra 2011. Tilgjengelig informasjon tilsier at bestandsstørrelsen i områdene 5,6 og 7 er lav, men grunnet lite data er det ikke mulig å beregne mengden av tobis mer nøyaktig i disse områdene. Status for bestandene i de andre områdene er beskrevet nedenfor.

 

Foreløpige råd for tobisfiskeriet i norsk økonomisk sone 2014: Havforskningsinstituttet har utarbeidet et forslag til forløpig kvote av tobis i norsk økonomsik sone i 2014.  Rådet gis i henhold til den nye områdeinndelingen i den norske forvaltningsplanen som er gjeldende fra 2014. Havforskningsinstituttet tilrår en foreløpig kvote på inntil 15 000 tonn, der underområdene 3b og 3c åpnes for et regulært tobisfiske i perioden 23. april–23. juni. HI mener også at underområde 4a kan bli åpnet, men da med ytterligere begrensinger. En måte dette kan skje på er ved å begrense adgangen og la inntil fem fartøyer får tilgang til å ta fartøykvoten i område 4a. HI ønsker da at disse fartøyene leverer fryseprøver av tobis fra alle hal i 4a for å få tilstrekkelig informasjon om alderssammensetningen i området.
Basert på akustisk tokt i april-mai 2014 vil et oppdatert råd foreligge 15. mai 2014.

 

Tillegg til foreløpig råd (gitt 7. mai 2014): Det pågående tobistoktet i norsk økonomisk sone har avdekt at 2013-årsklassen av tobis er sterk i enkelte områder. Den bedrede bestandssituasjonen gjør at Havforskningsinstituttet råder til å øke den foreløpige kvoten med ytterligere 15 000 tonn.

Foreløpige råd for tobisfiskeriet i norsk økonomisk sone 2014: Rådet gis i henhold til den nye områdeinndelingen i den norske forvaltningsplanen. Havforskningsinstituttet tilrår en foreløpig kvote på inntil 15 000 tonn, der underområdene 3b og 3c åpnes for et regulært tobisfiske i perioden 23. april–23. juni. Underområde 4a kan bli åpnet, men da med ytterligere begrensinger. Oppdatert råd vil foreligge 15. mai 2014.