Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Kolmule


kolmule

Anbefalt kvote 2014 (Forvaltningsplan): 948 950 tonn
Anbefalt kvote 2013: 643 000 tonn
Avtalt kvote 2013: 643 000 tonn

Status

ICES vurderer bestanden til å ha full reproduksjonsevne og at den høstes bærekraftig. Historisk lav fangst i 2011 og 2012 med lav F i kombinasjon med økt rekruttering siden 2010 har ført til en nesten dobling i gytebestanden. Gytebestanden har økt fra 2.9 mill tonn i 2010 til 5.5 mill tonn i 2013 og er godt over Bpa  i begynnelsen av 2013. Selv om det er stor usikkerhet ved den absolutte styrken på årsklassene er det blitt observert betydelig bedre rekruttering de siste årene. Gytebestanden forventes derfor å øke de kommende år med et fiske i samsvar med forvaltningsplanen. Gytebestanden i 2014 ventes å være ca 6,7 millioner tonn, for deretter å gå videre litt opp til like under 7 millioner tonn i 2015. Den er dermed tilbake på tilsvarende høye nivå som i perioden 2002-2006.

Forvaltningsråd

ICES anbefaler at fisket bør forvaltes i henhold til avtalt forvaltningsplan, som innebærer en kvote på 948 950 tonn i 2014. De fire kyststatene EU, Norge, Island og Færøyene, som forvalter bestanden i fellesskap, ble i 2008 enige om en langsiktig forvaltningsstrategi. Viktige elementer i den er at en tar sikte på å holde fiskedødeligheten i bestanden på 0,18 og at fiskedødeligheten skal reduseres dersom gytebestanden blir mindre enn 2,25 millioner tonn (Bpa). ICES har vurdert målsettingene i forvaltningsplanen til å være i tråd med føre-var-tilnærmingen. Det ble for 2013 oppnådd enighet mellom kyststatene om en totalkvote på 643 000 tonn, som samsvarte med den langsiktige forvaltningsstrategien.

Havforskningsinstituttets kommentar

Havforskingsinstituttet støtter anbefalingene fra ICES.

Nøkkeltall:

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 1,5 millioner tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa) = 2,25 millioner tonn
Tiltaksgrense i forhold til maksimalt langtidsutbytte (MSYBtrigger) = 2,25 millioner tonn
Kritisk fiskedødelighet (Flim) = 0,48
Føre-var-fiskedødelighet (Fpa) = 0,32
Fiskedødelighet i forhold til maksimalt langtidsutbytte (FMSY) = 0,30
Kyststatenes avtalte fiskedødelighetsnivå: F = 0,18
Ventet fiskedødelighet i 2013: F = 0,14
Ventet gytebestand i 2014: 6,7 millioner tonn

Figur - kolmule

Figurene viser utviklingen av gytebestand (spawning stock biomass, SSB), fiskedødelighet (fishing mortality, F), rekruttering  (1-gruppe) og landinger for  kolmule.