Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Kvoteråd for nordøstarktisk blåkveite


blaakveite

Anbefalt fangst 2014: under 15 000 tonn
Anbefalt fangst 2013: under 15 000 tonn
Avtalt kvote 2013: 19 000 tonn

Status for blåkveitebestanden vurderes ikke i henhold til referansepunkter, og det finnes ikke informasjon om fangstrate for bestanden. Trenden i estimert totalbiomasse har vært moderat positiv siden fangstene ble redusert i 1992. Økning i gytebiomasse av hunner er ikke markert.
Landingene i 2012 (20 079 tonn) overskred avtalt kvote på 18 000 tonn med 11 %.

Forvaltningsråd

Det er tegn som tyder på at gjenoppbygningsstrategien de siste to årtier har forbedret tilstanden til bestanden, og forholdene må legges til rette for å opprettholde denne positive trenden. ICES anbefaler fangster under 15 000 tonn, i henhold til føre-var tilnærming. Dette er nær gjennomsnitts fangstmengde for de siste årene.

Kommentar fra Havforskningsinstituttet

Norske fiskeriuavhengige data (tokt) viser en moderat positiv bestandsutvikling de siste 10-15 årene, men bestandsvurderingen basert på bestandsmodeller er midlertidig forlatt på grunn av alderslesingsproblematikken. Det er nå gjort betydelige fremskritt og nye alderslesningsmetoder kan tas i bruk, men tidsserier må reetableres før resultatene kan inngå direkte i forvaltningen. Det Internasjonale Havforskningsrådet (ICES) planlegger eget arbeidsmøte (Benchmark) for blåkveite i Nord-Atlanteren i november 2013. Innsats gjøres nå for revisjon og oppgradering av bestandsvurdering basert på bestandsmodeller i tiden mot dette møtet.

Fangst av blåkveite

Figuren viser fangst av blåkveite i perioden 1964-2012.