Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Kvoteråd for nordøstarktisk hyse


Hyse, stim

Anbefalt kvote 2014: 150 000 tonn
Anbefalt kvote 2013: 238 000 tonn
Avtalt kvote 2013: 200 000 tonn

Basert på årets bestandsberegninger klassifiserer ICES hysebestanden til å ha god reproduksjonsevne men beskatningen er for tiden for høy til å være bærekraftig. Størrelsen på gytebestanden har vært over føre-var grensen siden 1990.  Fiskedødeligheten ble redusert fra et nivå over det kritiske i 1988 til under føre-var-nivået i 1989, og har siden ligget i underkant av føre-var-nivået. Fiskedødeligheten var over føre-var-nivået i 2012. Årsklassene 2004–2006 er vurdert som meget sterke og dominerer nå gytebestanden. Toktene viser at årsklassene 2010 og 2012 er under langtids gjennomsnitt mens 2011 er litt over gjennomsnittet.

Høstingsregel

Den vedtatte høstingsregelen tilsier en totalfangst (TAC) i 2014 på 150 000 tonn. Dette er bestemt av kravet om maksimalt 25 % kvoteendring fra ett år til neste, så lenge gytebestanden er over føre-var-nivå.

Forvaltningsråd

ICES anbefaler å følge høstingsregelen.

Havforskningsinstituttets kommentar

Havforskningsinstituttet støtter rådgivningen fra ICES, men vil understreke at beregningene er usikre. Det er ingen tvil om at den nåværende bestanden er i god befatning, men det nøyaktige nivået er usikkert pga usikkerhet i både fangst og toktdata.
De siste årene har det vært redusert biologisk prøvetaking av både norske og russiske fangster, noe som øker usikkerheten i beregningene.
Havforskningsinstituttet ønsket å leie en kommersiell båt i tillegg til Johan Hjort under årets vintertokt, men grunnet lave torskepriser og betaling i form av kvoter var det ingen interesse i næringen. For å bøte på redusert norsk innsats, ble det bestemt å åpne opp det norske stasjonsnettet, dvs. større avstand mellom trålstasjonene. Det totale området dekket av toktet var tilfredsstillende grunnet fint vær og økt russisk innsats, men færre trålstasjoner fører til økt usikkerhet i estimatene.
Vintertoktet har stor usikkerhet i estimatene for gytemoden hyse, noe som kan skyldes at denne har vandret ut av toktområdet. Funnet av mye gytemoden hyse under årets skreitokt, støtter denne forklaringen.
I 2013 er det økte bekymringer for utkast av hyse siden hysekvoten er lavere i forhold til torskekvoten enn hva som har vært tilfelle de siste årene.
Totalbestanden hadde en topp i 2010 og gytebestanden hadde en topp i 2011. Årets bestandsberegninger indikerer at bestanden vil synke til et mer ”normalt” nivå i kommende år siden rekrutterende årsklasser er på et mye lavere nivå enn årsklassene 2004–2006. Det må derfor forventes videre kutt i kvotene for 2015.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 50 000 tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa) = 80 000 tonn
Kritisk fiskedødelighet (Flim) = 0,77
Føre-var-fiskedødelighet (Fpa) = 0,47
Høstingsregel-fiskedødelighet (Fmp) = 0,35
Ventet fiskedødelighet i 2013: F = 0,56
Ventet gytebestand i 2014: 178 000 tonn

 

Utvikling nordøstarktisk hyse

Figurene viser utviklingen i fangst, rekruttering, gytebiomasse og fiskedødelighet for nordøstarktisk hyse.