Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Kvoteråd for nordøstarktisk sei


sei hele

Anbefalt kvote 2014: 140 000 tonn
Anbefalt kvote 2013: 164 000 tonn
Avtalt kvote 2013: 140 425 tonn

Gytebestanden av nordøstarktisk sei har minket siden 2005 og ICES vurderer den til trolig å være nær føre-var nivå i 2013, og det kan være øket risiko for redusert reproduksjonsevne. Fiskedødeligheten var under føre-var nivå fra 1996 til 2009, men begynte å øke i 2005 og er trolig nær føre-var nivå i 2013. Det kan dermed være øket risiko for at bestanden ikke høstes bærekraftig.

Høstingsregel

En høstingsregel for nordøstarktisk sei ble evaluert og vedtatt i 2007.

Forvaltningsråd

ICES mener at de siste bestandsberegningene er for usikre til å kunne gi råd i henhold til høstingsregelen. Imidlertid er senarioer basert på stabil gytebestand og som gir en fangst på 140 000 tonn i 2014 i samsvar med målene i høstingsregelen.

Havforskningsinstituttets kommentar

ICES sin bestandsvurdering for sei er basert på ett sett med inngangsdata som er benyttet på samme måte over flere år. Informasjonen som benyttes i tillegg til fangsstatistikken er fangst per enhet innsats for norsk trål og en akustisk indeks fra forskningstokt. I 2012 ble det svært tydelig at disse to ikke lenger viste de samme trendene. Fangst per enhet innsats i trål ser ut til å holde seg noenlunde stabilt, mens forskningstoktet viser en ikke ubetydelig nedgang de siste årene. Derfor anbefalte HI overfor norske myndigheter å legge en bestandsberegning som ikke inkluderer fangst per enhet innsats til grunn for kvotefastsettelsen for 2013. Dette ville i henhold til fangstregelen gi en totalkvote for sei i 2013 på 129 tusen tonn. Norske myndigheter satte kvoten for 2013 til 140 425 tonn, som var en reduksjon på om lag 15 % i forhold til anbefalt kvote for 2013.

ICES kunne ikke akseptere årets bestandsbergninger for nordøstarktisk sei. To senarioer, et med og et uten fangst per enhet innsats data og som gir avvikende syn på bestandssituasjon og beskatningsnivå, ble evaluert og anses å fange opp hovedtrekkene i bestandsdynamikken. ICES anbefaler derfor å videreføre årets kvote på 140 000 tonn også for 2014. Havforskningsinstituttet anbefaler at man bør vurdere en lavere kvote for å øke sannsynligheten for at bestanden høstes bærekraftig og har god reproduksjonsevne. Siden 2005 har rekrutteringen vært om lag 20% under langtidsgjennomsnittet. Høstingsregelen sier at kvoten maksimalt skal endres med ± 15% fra år til år så lenge gytebestanden er over føre-var nivå. En reduksjon på 15% i forhold til årets kvote tilsvarer 119 000 tonn. Dersom gytebestanden allerede er under føre-var nivå, vil høstingsregelen gi en lavere kvote.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 136 000 tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa) = 220 000 tonn
Kritisk fiskedødelighet (Flim) = 0,58
Føre-var-fiskedødelighet (Fpa) = 0,35
Ventet fiskedødelighet i 2013: F = 0,25 - 0,41
Ventet gytebestand i 2014: 150 000 - 300 000 tonn

Fiskedødelighet nordøstarktisk sei

Gytebiomasse for nordøstarktisk sei

Figurene viser utviklingen i fiskedødelighet og gytebiomasse for nordøstarktisk sei med to alternative bestandsberegninger, ingen av disse ble akseptert av ICES.