Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Kvoteråd for nordøstarktisk torsk


Torsk stim
Fotograf: P. Eide / Havforskningsinstituttet

Anbefalt kvote 2014: 993 000 tonn
Anbefalt kvote 2013: 940 000 tonn
Avtalt kvote 2013: 1 000 000 tonn

ICES klassifiserer bestanden til å ha god reproduksjonsevne, og beskatningen er bærekraftig. Gytebestandens størrelse er den høyeste observerte i perioden fra 1946 til i dag. Den er således godt over føre-var-nivået, noe den har vært siden 2002. Totalbestanden er på samme nivå som i perioden 1946–1955. Fiskedødeligheten ble redusert betydelig fra godt over kritisk nivå (Flim) i 1999 til under føre-var-nivået i 2007, og er nå nær den laveste verdien som er observert siden 1946. Toktene indikerer at 2010–2012 årsklassene er i overkant av gjennomsnittet. Basert på en rapport fra den felles norsk-russiske analysegruppen som beregner totalfangsten av torsk, ble IUU (Illegal, Urapportert og Uregulert)-fangstene satt til null for 2012. Sammenliknet med bestandsvurderingen for ett år siden er det små endringer i nåbestanden.

Høstingsregel

Den vedtatte høstingsregelen gir en kvote i 2014 på 993 000 tonn. 

Forvaltningsråd

ICES anbefaler å følge høstingsregelen. I reguleringen av fiskeriet på denne bestanden må det videre tas hensyn til behovet for vern av kysttorsk og vanlig uer.

Kommentar fra Havforskningsinstituttet

Bestandsstørrelsen er omtrent som i fjorårets bestandsvurdering.
Havforskningsinstituttet støtter rådgivningen fra ICES, men vil understreke at beregningene er usikre. Det er ingen tvil om at den nåværende bestanden er i god befatning, men det nøyaktige nivået er usikkert pga usikkerhet i både fangst og toktdata.
De siste årene har det vært redusert biologisk prøvetaking av både norske og russiske fangster, noe som øker usikkerheten i beregningene.
Havforskningsinstituttet ønsket å leie en kommersiell båt i tillegg til Johan Hjort under årets vintertokt, men grunnet lave torskepriser og betaling i form av kvoter var det ingen interesse i næringen. For å bøte på redusert norsk innsats, ble det bestemt å åpne opp det norske stasjonsnettet, dvs. større avstand mellom trålstasjonene. Det totale området dekket av toktet var tilfredsstillende grunnet fint vær og økt russisk innsats, men færre trålstasjoner fører til økt usikkerhet i estimatene.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 220 000 tonn
Føre-var gytebestandsnivå (Bpa) = 460 000 tonn
Kritisk fiskedødelighetsnivå (Flim) = 0,74
Føre-var fiskedødelighetsnivå (Fpa) = 0,40
Antatt fiskedødelighet i 2013: 0,23. Denne er satt lik fiskedødeligheten i 2012.
Ventet gytebestand i 2014: 2 106 000 tonn.

 

Landinger og fiskedødelighet for nordøstarktisk torsk

 

 

Rekruttering og bestandsutvikling nordøstarktisk torsk

Figurene viser utviklingen i fangst, rekruttering, fiskedødelighet, gytebiomasse og totalbiomasse for nordøstarktisk torsk.