Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Kvoteråd for norsk kysttorsk nord for 62° N


kysttorsk

Anbefalt regulering 2014: Følg gjenoppbyggingsplanen
Anbefalt regulering 2013: Følg gjenoppbyggingsplanen
Avtalt kvote 2012 : 21 000 tonn

Toktresultater tyder på at gytebestanden nær sitt laveste. Rekrutteringen har holdt seg lav siden 2002. Fiskedødeligheten ser ut til å variere noe, uten en klar trend.

Forvaltningsråd

ICES anbefaler på bakgrunn av gjenoppbyggingsplanen at dersom gytebestands-indeksen i høsttoktet i 2013 (resultater tilgjengelig tidlig i desember) er lavere enn indeksen i 2012, skal fiskerireguleringene sikte mot en reduksjon av fiskedødelighet i 2014 på minst 45 % relativt til fiskedødeligheten i 2009. Hvis toktindeksen er høyere enn i 2012, skal tiltakene i 2013 videreføres i 2014.

Havforskningsinstituttets kommentar

Kysttorsk nord for 62-graden er et kompleks av flere lokale og regionale komponenter/bestander. Det er en stor utfordring å identifisere og beskytte de komponenter som er i dårligst forfatning.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = Ikke definert
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa) = Ikke definert
Kritisk fiskedødelighet (Flim) = Ikke definert
Føre-var-fiskedødelighet (Fpa) = Ikke definert
Avtalt fiskedødelighetsnivå: trinnvis reduksjon inntil gjenoppbyggingsmålet er nådd

kysttorsk_rekrut_landinger.jpg

Øverst: Beregnete fangster (tonn) av norsk kysttorsk nord for 62° N. Åpne søyler er kommersiell fangst, skravert del av søylene er anslag for fritids- og turistfisket. Nest øverst: rekrutteringsindeks for 2-åringer. Nest nederst: Fiskedødelighet beregnet med ulike metoder. Nederst: Relative mål for gytebiomasse beregnet med ulike metoder.