Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Kvoteråd for snabeluer (Sebastes mentella) ICES-område I og II


snabeluer

Anbefalt TAC 2014: ikke over 24 000 tonn
Anbefalt TAC 2013: ikke over 47 000 tonn
NEAFC TAC 2013: 19 500 tonn

Basert på en analytisk bestandsberegningsmodell klassifiserer ICES bestanden til å være stabil og med god reproduksjonsevne. Gytebestanden har øket jevnt siden 1992 og totalbestanden har variert rundt 1 million tonn siden 2001. Nåværende fiskedødelighet er lav. Ingen estimater for IUU-fiske (Illegal, Unreported and Unregulated) er tilgjengelig. På grunn av rekrutteringssvikt i årene 1996–2003 er det predikert at gytebestanden vil minke litt de nærmeste årene, for deretter å komme tilbake til dagens nivå. Dette forløpet vil avhenge av fiskedødeligheten i denne perioden.

Forvaltningsråd

ICES tilrår på grunnlag av MSY-tilnærmingen at et kommersielt fiske på snabeluer kan utøves i ICES-område I og II, gitt at totalfangst, inkludert bifangst og utkast ikke overstiger 24 000 tonn. Gjeldende tiltak for å beskytte ungfisk har vist positive effekter og bør videreføres.

Nøkkeltall

Anbefalt TAC 2014: ikke over 24 000 tonn
Anbefalt TAC 2013: ikke over 47 000 tonn
NEAFC TAC 2013: 19 500 tonn
Ventet totalfangst 2013: 24 000 tonn

Snabeluer

Landinger snabeluer

Snabeluer i ICES-område I og II. Øverst: Beregnet rekruttering som 2-åringer  (gule søyler), gytebiomasse (mørk blå) og totalbestand (lys blå) for perioden 1992-2012. Nederst: Årlige landinger i perioden 1952-2012. Rød del av søylene viser fangster tatt I det internasjonale pelagiske fisket I Norskehavet.