Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Makrell


dsc 4205

Anbefalt kvote 2014 : 890 000 tonn
Anbefalt kvote 2013: 497 000 - 542 000 tonn
Avtalt kvote 2013: Ingen internasjonal avtale (sum av nasjonale kvoter: 906 000 tonn)

Status

ICES vurderer nå nordøstatlantisk makrell som en data limited stock, det vil si en bestand der dataene er for dårlige til å utføre en total bestandsevaluering. Rådet er basert på utviklingen av landingsnivået de siste tre årene (2010-2012). ICES tilråder at landingene av makrell ikke overstiger 889 886 tonn i 2014.

Bakgrunn for endret status

ICES har forkastet den tradisjonelle analysemodellen for makrell. Derfor er ikke gytebestandsnivået og fiskedødeligheten kjent.

  • Det er knyttet stor usikkerhet til fangstdata og spesielt til perioden før 2005. En analyse gjort av Simmonds et al. (2010) indikerer at fangstene kan ha vært 1,6-3,6 ganger større enn rapportert til ICES.
  • Både eggtoktene og de store internasjonale makrell- og økosystemtoktene i Norskehavet om sommeren viser en økning i makrellbestanden de siste årene. Foreløpige resultater fra årets internasjonale eggtokt viser en økning i eggproduksjon på 29 % siden 2010, men dette tillegges ikke avgjørende vekt siden tallet kan bli revidert i det videre analysearbeidet.
  • Når de rapporterte fangstdataene tas inn i bestandsberegningsmodellen blir resultatet en reduksjon i gytebestand for nordøstatlantisk makrell, selv om resultatene fra ulike internasjonale tokt viser økning i gytebestanden.

Høstingsregel

Siden den tradisjonelle bestandsberegningsmodellen er blitt forkastet av ICES, er gytebestandsnivået og fiskedødeligheten ikke kjent. Derfor kan heller ikke høstingsregelen anvendes.

Forvaltningsråd

ICES anbefaler at landingene i 2014 ikke må overstige 889 886 tonn. ICES er kjent med at det skjer utkast og slipping, men kjenner ikke nivået på dette uttaket av bestanden.

Nordsjøkomponenten trenger fortsatt beskyttelse og derfor videreføres tidligere anbefalinger:

  • å stenge Skagerrak, sentrale og sørlige Nordsjøen hele året
  • å stenge nordlige delen av Nordsjøen i perioden 15. februar – 31. juli
  • at minstemålet på 30 cm i Nordsjøen må opprettholdes

Havforskningsinstituttets kommentar

Havforskningsinstituttet støtter ICES sin vurdering av data, modell og rådet som er gitt. Makrell- og økosystemtoktene i Norskehavet og tilstøtende hav- og kystområder om sommeren, viser en økende bestand med et stadig økende utbredelsesområde. Havforskningsinstituttet er både pådriver og sentral aktør internasjonalt for disse undersøkelsene. Eggtoktene viser også en jevnt økende gytebestand siden 2004.

Fiskeriene gjenspeiler også en økende makrellbestand i et stadig større utbredelsesområde med økt fiske rundt Island og Færøyene, i tillegg til økende makrellfiske i nordlige områder i norske farvann. Siden 2011 har det også utviklet seg et makrellfiske i vestlige grønnlandske farvann. Ved siden av eggtokt hvert tredje år og de årlige undersøkelsene i Norskehavet, utføres det omfattende arbeid ledet av Havforskningsinstituttet, med merking og gjenfangst av makrell for å oppnå mer og bedre informasjon om makrellens bestandsstørrelse, naturlig dødelighet og vandringsmønster.

I regi av ICES arbeides det for å komme fram til ny anvendelig bestandsberegningsmodell og metoder for å behandle historiske data. Alle disse forhold vil bli behandlet på et såkalt benchmark møte i ICES i februar 2014. Under dette møtet vil det bli utført en omfattende evaluering av tilgjengelige vitenskapelige data og metoder, som deretter vil danne det vitenskapelige grunnlaget for fremtidig rådgivning av makrellbestanden.

På grunn av svært mangelfulle data om utkast og slipping, gir ICES råd om nivå på landinger og ikke mengde fanget. Dette er uheldig siden uttaket av bestanden fortsatt er ukjent. For å oppnå sikrere analyser av makrellbestanden er det vesentlig å få gode data for det egentlige uttaket. Dette oppnås ved at alle fiskerinasjonene, Norge inkludert, både historisk og framover estimerer/rapporterer nivået på dette tillegget i uttaket.

Nøkkeltall

Det er ikke nok informasjon til å beregne nøkkeltall for nordøstatlantisk makrell.