Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Nordsjøsild


sild tett på

Anbefalt kvote 2014: 470 037 tonn i direktefisket (forvaltningsplan)
Anbefalt kvote 2013: 465 750 tonn i direktefisket (forvaltningsplan)
Avtalt kvote 2013: 478 000tonn i direktefisket
 

Dette er et sammendrag av ICES sine anbefalinger mai 2013 for nordsjøsild.

Status

Bestanden av høstgytende nordsjøsild har full reproduksjonskapasitet og høstes bærekraftig. Gytebestanden høsten 2013 er estimert til 1,996 millioner tonn.
Rekrutteringen til nordsjøsildbestanden har vært dårlig i årene etter den gode 2000-årsklassen, men bestanden er klassifisert til å ha full reproduksjonsevne. Bestanden fiskes bærekraftig, med en høstingsgrad som er lavere enn forvaltningsplanen og FMSY-målet. Årsklassene fra 2002 til 2007 og 2011-2012 er beregnet å være blant de svakeste siden slutten av 1970-årene, og 2008-2010 gjennomsnittlige. ICES anser fremdeles bestanden til å være i en fase med lav produktivitet.

Høstingsregel

En forvaltningsplan for nordsjøsild har vært på plass siden 1998. Planen ble første gang revidert i 2004, og ga en forsvarlig forvaltning av bestanden til det kom en periode med svært dårlig rekruttering. I 2008 ble høstingsregelen evaluert og ikke funnet bærekraftig. Den ble derfor erstattet av en ny høstingsregel november 2008.
ICES evaluerte gjeldende forvaltningsplan første gang våren 2011 og konkluderte med at regelen var konsistent både med føre-var- og MSY-tilnærmingen. I 2012 ble det tatt i bruk en ny bestandsvurderingsmodell, noe som medførte en oppskriving av estimert bestandsnivå og et behov for en ny vurdering av forvaltningsplanen. Forvaltningsplanen ble høsten 2012 igjen vurdert som føre-var.

Forvaltningsråd

ICES sitt råd for 2014 er gitt på bakgrunn av den avtalte forvaltningsplan (EU-Norge). Det tilsier en totalfangst inntil 482 477 tonn, hvorav 470 037 tonn kan tas i det direkte fisket (A-flåten). Dette tilsvarer en fiskedødelighet på F(0-1 år) = 0,05 og F(2-6 år) = 0,25 per år.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 800 000 tonn
Føre-var gytebestandsnivå (Bpa) = 1 000 000 tonn
Tiltaksgrense i forvaltningsplan (Btrigger) = 1 500 000 tonn
Kritisk fiskedødelighetsnivå (Flim) = ikke definert
Målverdi for fiskedødelighet i forvaltningsplan: F(2-6 år) = 0,25 og F(0-1 år) = 0,05 per år
Ventet fiskedødelighet i 2013: F(2-6 år) = 0,24 og F(0-1 år) = 0,04 per år
Ventet gytebestand i 2013 = 1 996 000 tonn
Totalkvote i Nordsjøen 2013 = 478 000 tonn i det direkte fisket (kvotetak for bifangst i EU-flåten: 14 400 tonn)
Norsk kvote i Nordsjøen 2013 = 138 620 tonn