Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Norsk vårgytende sild


dsc 3444a1300

Anbefalt kvote 2014 (Forvaltningsplan): 418 487 tonn
Anbefalt kvote 2013: 619 000 tonn
Avtalt kvote 2013: Ikke enighet om totalkvote

Status

ICES påpeker at høstingen av denne bestanden ikke skjer i henhold til avtalt forvaltningsplan. Dette skyldes at kyststatene i 2013 ikke lengre er enig om en fordeling av totalfangstene. Antatt fangst i 2013 blir 692 000 tonn (det vil si summen av de kvotene det enkelte land har fastlagt for sitt fiske). Anbefalt kvote i henhold til forvaltingsplanen var 619 000 tonn. Gytebestanden i 2013 er beregnet til 5,0 millioner tonn. Gytebestanden består av flere sterke årsklasser, men toktdata tyder på at årsklassene etter 2004 er svake. Gytebestanden forventes derfor å avta de kommende år selv med et fiske i samsvar med forvaltningsplanen. Gytebestanden i 2014 ventes å være ca 4,12 millioner tonn, for deretter å gå ned til ca. 3,5 millioner tonn i 2015 dersom forvaltningsplanen følges.

Forvaltningsråd

ICES anbefaler at fisket bør forvaltes i henhold til avtalt forvaltningsplan, som innebærer en kvote på 418 487 tonn i 2014. De fem kyststatene EU, Norge, Russland, Island og Færøyene, som forvalter bestanden i fellesskap, ble i 1999 enige om en langsiktig forvaltningsstrategi. Et viktig element er at en tar sikte på å holde fiskedødeligheten i bestanden lavere enn 0,125. Videre ble partene i 2001 enige om at fiskedødeligheten skal reduseres dersom gytebestanden blir mindre enn 5 millioner tonn (Bpa). ICES har vurdert målsettingene i forvaltningsplanen til å være i tråd med føre-var-tilnærmingen. Det ble for 2012 oppnådd enighet mellom kyststatene om en totalkvote på 833 000 tonn, som samsvarte med den langsiktige forvaltningsstrategien. Det ble imidlertid ikke oppnådd enighet om fordeling av totalkvote i 2013.

Havforskningsinstituttets kommentar

Havforskingsinstituttet støtter anbefalingene fra ICES.

Nøkkeltall:

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 2,5 millioner tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa) = 5,0 millioner tonn
Tiltaksgrense i forhold til maksimalt langtidsutbytte (MSYBtrigger) = 5,0 millioner tonn
Kritisk fiskedødelighet (Flim) = Ikke definert
Føre-var-fiskedødelighet (Fpa) = 0,15
Fiskedødelighet i forhold til maksimalt langtidsutbytte (FMSY) = 0,12
Kyststatenes avtalte fiskedødelighetsnivå: F = 0,099 i 2014 (på grunn av at gytebestanden er på et lavere nivå enn tiltaksgrensen)
Ventet fiskedødelighet i 2013: F = 0,15
Ventet gytebestand i 2014: 4.12 million tonn

Figur for NVG-sild

Figurene viser utviklingen av gytebestand (spawning stock biomass, SSB), fiskedødelighet (fishing mortality, F), rekruttering  (0-gruppe) og landinger for  NVG-sild.