Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Øyepål


110120

Denne bestanden blir vurdert to ganger årlig av ICES. Her er det oppdaterte rådet for 2014 (juni 2014).

Anbefalt kvote for 2014: Maksimum 108 000 tonn.

Første vurdering fra ICES (oktober 2013):

Anbefalt kvote for 2014: Maksimum 216 000 tonn.

Status

Bestanden har full reproduksjonsevne. Rekrutteringen var veldig høy i 2012, og under middels i 2013. Med et uttak på maksimum 108 000 tonn er det beregnet at gytebiomassen er over MSY Bescapment, dvs. over 150 000 tonn etter avsluttet fiske i 2014. Øyepål er en kortlevet art med svært variabel rekruttering, der fiskedødeligheten er lavere enn naturlig dødelighet. Fiskedødelighet har avtatt de senere årene til betydelig under langtidsgjennomsnittet, og med den nåværende fiskedødelighet påvirkes bestanden mest av naturlige prosesser og mindre av fiskeriet.

Forvaltningsråd

Ettersom øyepål er en kortlevet art fastsettes en foreløpig kvote i oktober. Dette rådet blir oppdatert i juni der ny informasjon blir inkludert. Det finnes ingen forvaltningsavtale mellom Norge og EU på øyepål, men rådene settes etter en strategi der gjenværende gytebiomasse skal være 150 000 tonn 1. januar året etter avsluttet fiskeriår.

Forvaltningsplaner

ICES har svart på forespørseler fra EU og Norge i 2007, 2012 og 2013 når det gjelder mulige langtids forvaltningsplaner, men det foreligger ingen avtalt plan. 

Kommentar fra Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet støtter ICES sine anbefalinger for 2014.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 90 000 tonn
Maximum Sustainable Yield Bescapement = Føre-var-gytebestand = 150 000 tonn
Kritisk fiskedødelighetsnivå (Flim) = ikke definert
Føre-var fiskedødelighet = ikke definert

Fiskedødelighet i 2014: F = 0.54 for første halvår, med antagelsen om at det fiskes totalt 150 000 tonn i 2014.
Gytebestand i 2015 = 150 000 tonn under antagelsen om at det fiskes totalt 108 000 tonn i 2014. 

Fiskedødelighet
Landinger

Rekruttering
Gytebiomasse

Figurene viser utviklingen i fiskedødelighet, fangst, rekruttering og gytebiomasse.

 

Første vurdering fra ICES (oktober 2013):

Status

Bestanden har full reproduksjonsevne. Rekrutteringen var veldig høy i 2012 og middels i 2013. Med et uttak på maksimum 216 000 tonn er det beregnet at gytebiomassen er over MSY Bescapment, dvs. over 150 000 tonn etter avsluttet fiske i 2014. Øyepål er en kortlevet art med svært variabel rekruttering, der fiskedødeligheten er lavere enn naturlig dødelighet. Fiskedødelighet har avtatt de senere årene til betydelig under langtidsgjennomsnittet, og med den nåværende fiskedødelighet påvirkes bestanden mest av naturlige prosesser og mindre av fiskeriet.

Forvaltningsråd

Ettersom øyepål er en kortlevet art fastsettes en foreløpig kvote i oktober og dette rådet blir oppdatert i juni der ny informasjon blir inkludert. Det finnes ingen forvaltningsavtale mellom Norge og EU på øyepål, men rådene settes i forhold til en strategi der gjenværende gytebiomasse skal være 150 000 tonn 1. januar året etter avsluttet fiskeriår.

Forvaltningsplaner

ICES har svart på forespørseler fra EU og Norge i 2007, 2012 og 2013 når det gjelder mulige langtids forvaltningsplaner, men det foreligger ingen avtalt plan.

Kommentar fra Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet støtter ICES sine anbefalinger for 2014, men det påpekes at det er høyst usikkert hvor store landingene i 2013 vil være. I beregningene som gir grunnlag til rådet er det antatt at det fiskes 150 000 tonn i 2013, men dette tallet er muligens for høyt da det per 15. september kun er landet i underkant av 35 000 tonn.    
Nøkkeltall
Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 90 000 tonn
Maximum Sustainable Yield Bescapement = Føre-var-gytebestand = 150 000 tonn
Kritisk fiskedødelighetsnivå (Flim) = ikke definert
Føre-var fiskedødelighet = ikke definert

Fiskedødelighet i 2013: F = 0.03 for første halv år, og beregnet til å være 0.53 under antagelsen om at det fiskes totalt 150 000 tonn i 2013.
Gytebestand i 2014 = 312 000 tonn under antagelsen om at det fiskes totalt 150 000 tonn i 2013.

Fiskedødelighet