Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Rødspette i Nordsjøen og Skagerrak


rodspette foto ingunn bakketeig

Nordsjøen
Anbefalt kvote 2014:  111 631 tonn (landinger), totalfangst 159 584 tonn
Anbefalt kvote 2013:  97 070 tonn
Avtalt kvote 2013:      97 070 tonn
Skagerrak:
Anbefalt kvote 2014:  8 972 tonn (landinger), totalfangst 10 196 tonn
Anbefalt kvote 2013:  8 400 tonn
Avtalt kvote  2013:    9 142 tonn

Sammendrag av ICES´anbefalinger for rødspette  i Nordsjøen og Skagerrak. De to områdene forvaltes separat.

Status

Bestanden i Nordsjøen har økt de siste årene til høyeste nivå som er registrert.  Gytebiomassen er vel innenfor føre-var-grensene. Rekrutteringen har ligget rundt langtidsmiddelet  siden 2007. Fiskedødeligheten har vært under FMSY de siste årene.
En bestandsvurdering av rødspette for Skagerrak og Nordsjøen kombinert, viser en oppskalering av gytebiomassen. En biomasseindeks antyder at i de siste årene har den vestlige komponenten i Skagerrak vært høyere enn det historiske midlet. Fiskedødeligheten er ukjent.

Høstingsregel

EU har høstingsregel for rødspette i Nordsjøen, men denne er ikke formelt godkjent av Norge. En foreløpig  forvaltningsplan ligger til grunn for råda.  ICES har evaluert denne til å følge  føre-var kriteriene. For Skagerrak komponenten av rødspettebestanden, evaluerte ICES i 2012 en midlertidig forvaltningsplan. Ved å bruke en estimert mengde-indeks på data-begrensede bestander , anbefaler ICES en indeks tilpasset status quo fangst som høstingsregel. Rådet er basert på trenden i indeksverdier fra tokt kombinert med siste fangst/landingsdata.

Forvaltningsråd

For nordsjøbestanden av rødspette, anbefaler ICES at en legger den flerårige EU planen  til grunn for rådet. For 2014 anbefales inntil  111 631 tonn, som er en økning  på 15 % frå 2013. Med dagens utkastprosent, kan en ta ut totalt 159 584 tonn.  Dette vil gi en gytebiomasse på 735 330 tonn i 2014.
For Skagerrak er det anbefalt å følge den midlertidige handlingsplanen. Biomassen i 2011-2013 er 7% høyere enn gjennomsnittet for de foregående fire år, noe som impliserer en økning  i landingene på 7% i forhold til midlere landinger de tre siste årene. Rådet er total fangst på 10 196 tonn med dagens utkastprosent.

Kommentar frå Havforskingsinstituttet

Havforskingsinstituttet støtter tilrådingen fra  ICES.

Nøkkeltal
Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 160 000 tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa) = MSY Btrigger= 230 000 tonn
Kritisk fiskedødelighet (Flim) = 0,74
Føre-var-fiskedødelighet (Fpa) = 0,60
Fiskedødelighet i forhold til maksimalt langtidsutbytte (FMSY) = 0,25
Ventet fiskedødelighet i 2013: F=0.23
Ventet gytebiomasse i 2014: 735 330 tonn

Rødspette i Nordsjøen og Skagerrak