Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Sei i Nordsjøen


sei som spiser av krill

Anbefalt kvote 2014:   85 581 tonn
Anbefalt kvote 2013:  100 684 tonn
Avtalt kvote 2013:      100 684 tonn

Sammendrag av ICES´anbefalinger for sei i Nordsjøen, Skagerrak og vest av Skotland.

Status

Status i seibestanden er mer negativ enn i fjor. Gytebiomassen er nå under føre-var nivået. Rekrutteringen har vært under gjennomsnittet siden 2006, og vært nedadgående de siste årene. Fiskedødeligheten har variert rundt FMSY siden 1997.

Høstingsregel

Den omforente forvaltningsplan EU-NO ble vurdert i 2013, uten endringer. Planen ble evaluert av ICES i 2011 og vurdert til å være føre-var i et kort tidsperspektiv (< 4 år).

Forvaltningsråd

ICES anbefaler at en følger forvaltningsplanen. Den omforente planen gir en anbefalt kvote på 85 581 tonn i 2014, en endring på - 15% fra 2013.

Kommentar frå Havforskingsinstituttet

Havforskningsinstituttet støtter tilrådingen fra  ICES, men vil understreke  at det er stor usikkerhet i dataene. Det er problemer i tidsseriene fra flere av forskningstoktene som brukes i assessmentet, med motstridende signaler mellom toktdata.

Det er for nærværende ingen tokt som gir estimat på innkommende rekruttering. Prognosen, og dermed rådet, er svært sensitive  i forhold til antakelsen om innkommende årsklasser, noe  vi ikke har informasjon om.

Den biologiske prøvetakingen er for lav for mange av nasjonene, inklusiv Norge, og dette øker usikkerheten i assessmentet.

Nøkkeltal
Kritisk gytebestandsnivå (Blim) =  106 000 tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa) = MSY Btrigger= 200 000 tonn
Kritisk fiskedødelighet (Flim) = 0,6
Føre-var-fiskedødelighet (Fpa) = 0,4
Fiskedødelighet i forhold til maksimalt langtidsutbytte (FMSY) = 0,3
Ventet fiskedødelighet i 2013: F=0.37
Ventet gytebiomasse i 2014: 162 125 tonn

Sei i Nordsjøen