Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Torsk i Nordsjøen


torsk imr

Anbefalt kvote 2014:  28 809 tonn (landinger), totalfangst 37 496 tonn
Anbefalt kvote 2013:  31 801 tonn
Avtalt kvote 2013:      31 801 tonn

Sammendrag av ICES´anbefalinger for rødspette  i Nordsjøen, Skagerrak og Den østlige engelske kanal.

Status

Status i bestanden har bedret seg de siste årene. Gytebiomassen har økt fra historisk lav i 2006 til å være over Blim (laveste gytebestand) i 2013. Bestanden i Nordsjøen har økt de siste årene til det høyeste nivået som er registrert  i 2013. Rekrutteringen har vært dårlig siden 2000. Fiskedødeligheten er redusert siden  2000 og estimert til å være under Fpa. Fiskedødeligheten har vært under Flim (fiskedødsraten) de siste årene.

Høstingsregel

En omforent høstingsregel ble vedtatt av EU-NO høsten 2008. Denne er vurdert av ICES til å oppfylle føre-var kriteriene. I 2011 var det en evaluering av effekten av forvaltningsplanen historisk, som konkluderte med at tiltross for en gradvis reduksjon i fiskedødeligheten og utkast i de siste årene, hadde ikke forvaltningsplanene for nordsjøtorsk kontrollert F som forutsatt.

Forvaltningsråd

ICES anbefaler at en følger forvaltningsplanen. Det gir en anbefalt kvote på landinger til 28 809 tonn i 2014 og en totalkvote på 37 496 tonn. Grunnlaget for assessment har endret seg siden i fjor. Ikke-registrert dødelighet er ikke lenger estimert for årene  2006 og fremover, noe som skyldes forbedret fangstrapportering i denne perioden. Dette har ikke endret det generelle inntrykket av gytebiomassen, fiskedødeligheten og rekrutteringstrenden, men har ført til en nedjustering  av gytebiomass og rekruttering, og fiskedødeligheten er estimert til å ha en brattere  reduksjon de siste årene. Sammenliknet med bestandsberegningene i 2012, er SSB2012 justert ned med 16% og F2011 med 18%.

Kommentar frå Havforskingsinstituttet

Havforskningsinstituttet støtter tilrådingen fra  ICES og er positiv til innsatsen som gjøres for å redusere fiskedødeligheten på torsk.
Nøkkeltal
Kritisk gytebestandsnivå (Blim) =  70 000 tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa) = MSY Btrigger= 150 000 tonn
Kritisk fiskedødelighet (Flim) = 0,86
Føre-var-fiskedødelighet (Fpa) = 0,65
Fiskedødelighet i forhold til maksimalt langtidsutbytte (FMSY) = 0,19
Ventet fiskedødelighet i 2013: F=0.39
Ventet gytebiomasse i 2014: 87,8 tonn

Nøkkeltall torsk