Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Vanlig uer (Sebastes marinus) i ICES-område I og II


vanlig uer

Anbefalt TAC 2014: null fangst
Anbefalt TAC 2013: null fangst
Landinger i 2012: 5 400 tonn

En analytisk bestandsberegningsmodell er nå tatt i bruk. Basert på denne klassifiserer ICES bestanden som lav og minkende. Gytebestanden har avtatt siden midt på 1990-tallet og er nå på det laveste i tidsserien.  Fiskedødeligheten har økt siden 2005 og er nå på det høyeste i tidsserien. Rekrutteringen er svært lav.

Forvaltningsråd

Basert på føre-var-tilnærmingen anbefaler ICES null fiske. Anbefalingen gjelder for perioden 2014-2016.

Nøkkeltall

Føre-var fiskedødelighet (F0.1): 0,08
Fiskedødelighet i 2012: 0,33.
Ventet gytebestand i 2014: <20 000 tonn
Anbefalt TAC 2014: null
Anbefalt TAC 2013: null
Landinger i 2012: 5 500 tonn

Kommentar fra Havforskningsinstituttet

HI støtter rådet fra ICES. Over halvparten av totalfangsten av vanlig uer blir tatt i et direkte norsk garn- og linefiske i august og i perioden 1. oktober-19. desember. Dette direktefisket bør stanses. Det vil i tillegg være ønskelig med sterkere begrensninger av bifangst i trålfisket.

Landinger vanlig uer

Vanlig uer i ICES-områdene I og II. Historiske landinger 1908–2012.
 

Vanlig uer

Vanlig uer i ICES områdene I og II. Modellert historikk (1990–2011) og framskrivinger (2012–2032) fra Gadget-modellen. I framskrivingene er det antatt konstant rekruttering, lik gjennomsnittet for årene 2001–2011 og konstant fangst, lik 2011-fangsten (5,8 tusen tonn). Antall (millioner) og biomasse (i tusen tonn) for totalbestand (3+) (øverst). Moden og fiskbar bestand (i midten), og umoden bestand (nederst).