Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Vestlig taggmakrell


taggmakrell

Anbefalt kvote 2014 (maksimalt langtidsutbytte): < 110 546 tonn
Kvote 2013 (maksimalt langtidsutbytte): <126 000 tonn
Avtalt kvote 2013: Som vanlig ingen internasjonal avtale.

Status

Kritisk- og føre-var gytebestandsnivå er ikke definert for denne bestanden. Fiskedødeligheten (F) holdt seg lav i flere år, men har øket de tre siste årene med en topp på F= 0,2 i 2012. Dette er over maksimalt langtidsutbytte (FMSY=0,13). 2001-årsklassen er den siste sterke, og den ga gytebiomassen et løft fram til 2009. Siden da er gytebestanden halvert.

I 2012 var totalfangsten 173 100 tonn som er 26 000 tonn mindre enn i 2011. Norge tok kun om lag 3 400 tonn vestlig taggmakrell i 2012, noe som representerer den laveste fangsten siden 2000. Det er forventet en totalfangst på 183 000 tonn i 2013.

Forvaltningsråd

Det er laget en forvaltningsplan fra EU for vestlig taggmakrell som ICES nettopp har evaluert til ikke å være føre var. Derfor er anbefalt kvote gitt i henhold til maksimalt langtidsutbytte (Fmsy=0,13).
Siden 2011 har EU fastsatt en egen kvote i et område som er nesten identisk med utbredelsesområdet for vestlig taggmakrell. Det norske fisket er ikke kvotebelagt og foregår vanligvis i perioden oktober-november og beskatter vestlig taggmakrell i den nordøstlige delen av Nordsjøen.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = Ikke definert
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa) = Ikke definert
Kritisk fiskedødelighet (Flim) = Ikke definert.
Føre-var-fiskedødelighet (Fpa) = Ikke definert
Fiskedødelighet for maksimalt langtidsutbytte (FMSY) = 0,13.
Ventet gytebestand i 2013 = 0,84 millioner tonn


Havforskningsinstituttets kommentar

Det er gytekomponenter av taggmakrell; sørlig-, vestlig og nordsjøkomponenten. Det norske fisket beskatter vestlig taggmakrell. Bestandsberegningene for vestlig taggmakrell er usikker. De eneste fiskeriuavhengige data som finnes er resultater fra de internasjonale eggtoktene som gjennomføres hvert tredje år. Det siste eggtoktet ble gjennomført i 2013. Det er uklart hvor godt den målte eggproduksjonen gjenspeiler gytebiomassen. Havforskningsinstituttet støtter ICES sin anbefaling om en fangst i 2013 på inntil 110 546 tonn. Vestlig taggmakrell viser en negativ utvikling basert på resultater fra siste eggsurvey.

Det er grunn til å følge nøye med denne bestanden i årene som kommer. Lenge var det en god sammenheng med innstrømmingen av atlantisk vann til Nordsjøen første kvartal og nivået på de norske taggmakrellfangstene om høsten. De siste årene har en ikke sett denne sammenhengen. Dette skyldes at taggmakrellen ofte har vært blandet med makrell. Da er den ikke interessant å fiske fordi makrell tatt i blandingsfiske får dårlig kvalitet og derved gir lav pris til fisker. Den lave norske fangsten i 2012 kan også skyldes nedgang i bestanden.

ICES mangler oversikt over hvor stor fangsten av vestlig taggmakrell egentlig er på grunn av mangelfulle data for slipping, utkast og feilrapportering. Slike data trengs fra alle kyststatene for å forbedre bestandsevalueringen, i tillegg til mer og bedre vitenskapelige data.

Vestlig taggmakrell figur

Figurene viser utviklingen av fiskedødelighet (fishing mortality, F), rekruttering (0-gruppe), landinger og gytebestand (spawning stock biomass,SSB) for vestlig taggmakrell.