Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Blåkveite


blaakveite

Anbefalt fangst 2015: under 15 000 tonn
Anbefalt fangst 2014: under 15 000 tonn
Avtalt kvote 2014: 19 000 tonn

Status for blåkveitebestanden vurderes ikke i henhold til referansepunkter, og det finnes ikke informasjon om fangstrate for bestanden. Trenden i estimert totalbiomasse har vært moderat positiv siden fangstene ble redusert i 1992. Det er ingen markert økning av gytebiomassen av hunner.
Landingene i 2013 (21 461 tonn) overskred avtalt kvote på 19 000 tonn med 11%.

Forvaltningsråd

Det er tegn som tyder på at gjenoppbygningsstrategien de siste to årtier har forbedret tilstanden til bestanden, og forholdene må legges til rette for å opprettholde denne positive trenden. ICES anbefaler fangster under 15 000 tonn, i henhold til føre-var tilnærming.

Kommentar fra Havforskningsinstituttet

Norske fiskeriuavhengige data (tokt) viser en moderat positiv bestandsutvikling de siste 10-15 årene, men bestandsvurderingen basert på bestandsmodeller er midlertidig forlatt på grunn av alderslesingsproblematikken. Det er nå gjort betydelige fremskritt og nye alderslesningsmetoder kan tas i bruk, men tidsserier må reetableres før resultatene kan inngå direkte i forvaltningen. Det Internasjonale Havforskningsrådet (ICES) hadde eget arbeidsmøte (Benchmark) for blåkveite i Nord-Atlanteren i november 2013.. På grunn av problemer med datagrunnlaget kunne arbeidet ikke fullføres og videre innsats er planlagt i 2014 med målsetting om å fullføre prosessen før neste års rådgivning.