Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Endelig tobisråd: Anbefaler ingen økning av kvoten for 2015


nerbilde 3ar gammel havsil

Havforskningsinstituttet tilrår at totaluttaket av tobis i norsk sone av Nordsjøen for 2015 ikke bør økes fra den foreløpige kvoten på 100 000 tonn. Et slikt uttak medfører en moderat fiskedødlighet. Det vil sikre en betydelig restbestand som vil kunne gyte neste år. Havforskningsinstituttet anbefaler videre at underområdene 1b, 2b, 3a, 3b, og 4a åpnes for et regulært fiskeri i 2015.

Tobistoktet avsluttes 15. mai, men alle viktig tobisområder i norsk økonomisk sone (med unntak av Vikingbanken) er allerede kartlagt.

Foreløpig råd, tillegg og endelig kvote

Den foreløpige tobiskvoten for 2015 i norsk sone ble satt til 100 000 tonn, der underområdene 2b, 3a, 3b var åpne for et regulært fiske. I forvaltningsplanen er fiskerisesongen satt til 23. april til 23. juni, men som et forsøk ble sesongstart fremskyndt til 15. april i 2015. Årets tokt har avdekket at rekrutteringen av 2014-årsklassen er sterk i forvaltningsområde 1, men kun middels i område 2 og 3, og nok en gang svak i 4. Relativt gode målinger av eldre tobis øst i forvaltningsområde 4 (Engelsk Klondyke) tilsier en fortsatt god gytebestand i deler av område 4. Det ble ikke registrert store mengder toåringer i noen områder. Dette er overraskende siden det ble målt svært store mengder toåringer på Vestbanken Nord i 2014.
 
Den raske nedgangen av 2013-årsklassen var ikke som forventet, og er hovedgrunnen til at estimert mengden tobis ikke er mer enn moderat. I tillegg er rekrutteringen (ettåringer) ikke målt til å være sterk utenfor område 1. På dette grunnlag tilrår Havforskningsinstituttet at årets kvote ikke bør økes fra nåværende nivå på 100 000 tonn. Et slikt uttak vil sikre en restbestand som kan gyte, og som vil gi grunnlag for en moderat startkvote neste år. Havforskningsinstituttet tilrår også at område 1b og 4a åpnes opp for et regulært fiske da det er målt relativt store mengder tobis i begge disse to områdene under toktet i 2015.

Foreløpig råd for tobisfiskeriet i norsk økonomisk sone (gitt februar 2015)

I henhold til målsetningen i den norske forvaltningsmodellen av tobis tilrår Havforskningsinstituttet en foreløpig kvote i norsk økonomisk sone på inntil 100 000 tonn i 2015, der underområdene 3a, 3b, og 2b åpnes for et regulært tobisfiske i perioden 15. april–23. juni. Mengden voksen fisk i områdene 1, 4 og 5 er liten, men skrapetoktundersøkelser gjennomført i desember 2014 indikerer en god rekruttering av 2014-årklassen i område 1, men fortsatt svak rekruttering i område 4. Ettersom høye skrapetoktestimater av 0-åringer ikke nødvendigvis resulterer i store mengder 1-åringer, anbefaler Havforskningsinstituttet at område 1 holdes stengt inntil vi har kartlagt området i april–mai. Det har tidligere vært vanskelig å få tilstrekkelig antall biologiske prøver fra område 4, og som i 2014 anbefaler instituttet at område 4 åpnes opp for et begrenset forsøksfiske. Havforskningsinstituttet foreslår at adgangen begrenses ved at inntil fem fartøyer får tilgang til å ta hele eller deler av fartøykvoten i område 4a. Instituttet ønsker da at disse fartøyene leverer fryseprøver av tobis fra alle hal i 4a for å få biologiske prøver fra området. 

Grunnet svak rekruttering av 2010-2012 årsklassene var gytebestanden i 2014 meget lav. En sterk rekruttering av 2013-årsklassen medførte et kraftig løft i den totale tobisbestanden i område 2 og 3 i 2014. Rekrutteringen varierer svært mye mellom områder, og det var lite fisk av 2013-årsklassen i områdene 1, 4 og 5. 

Danmarks Tekniske Universitet, Institutt for Akvatiske Ressurser (DTU Aqua) gjennomførte et utvidet skrapetokt i november–desember 2014 i norsk sone, og for første gang har Havforskningsinstituttet rekrutteringsindekser tilgjengelig før det akustiske toktet gjennomføres i april–mai. Selv om man skal være forsiktig med å konkludere noe om kvalitet på skrapetoktet, og det ikke eksisterer noen tidsserie, tyder fangstratene på at mengden 0-åringer var høy i område 1, 2 og 3. Fangstratene i område 4 var lave. Havforskningsinstituttet er positive til utvidelsen av skrapetoktet i norsk sektor, men understreker at det er for tidlig å si noe om hvor godt toktet klarer å forutsi mengde og geografisk fordeling av de 1-åringene som er tilgjengelig i fiskeriet i 2015. Resultatene fra Havforskningsinstituttet sitt akustiske tokt vil bli brukt til å evaluere kvaliteten på skrapetoktet, og et oppdatert råd på tobis vil foreligge 15. mai 2015 (rett etter toktet).