Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Hvitting i Nordsjøen


hvitting de lange

Nordsjøen og Den østlige engelske kanal
Anbefalt kvote 2015: 17 190 tonn
Anbefalt kvote 2014: 21 199 tonn
Avtalt kvote 2013: 21 198 tonn

Skagerrak:
Anbefalt kvote 2015: 212 tonn
Anbefalt kvote 2014: 500 tonn
Avtalt kvote 2014: 1 050 tonn

Sammendrag av ICES´ anbefalinger for hvitting i Nordsjøen, Skagerrak og Den østlige engelske kanal.

Status

I Nordsjøen og Den østlige engelske kanalen har gytebiomassen av hvitting vært under gjennomsnittet siden 2002, mens fiskedødeligheten er redusert. Rekrutteringen har vært lav siden 2003. Status for bestanden av hvitting i Skagerrak er usikker.

Høstingsregel

ICES anbefaler å følge den omforente forvaltningsplanen (EU/Norge) for hvitting i Nordsjøen. Det betyr 15 prosent reduksjon fra 2014. Det er ikke kommet nye data som kan endre status for bestanden av hvitting i Skagerrak. Landingsstatistikken er ikke representativ for fangstene da utkastprosenten er høy. Så lenge utkastprosenten ikke endrer seg, kan heller ikke landingene overstige 212 tonn. 

Forvaltningsråd

ICES anbefaler å følge høstingsregelen og som en føre-var-tilnærming bør ikke den totale fangsten overskride 28 317 tonn med dagens utkastprosent. For Skagerrak anbefaler ICES at en følger tilnærmingen for datafattige bestander, som gir en kvote på 500 tonn, men landinger på bare 212 tonn.

Kommentar fra Havforskningsinstituttet

Havforskingsinstituttet støtter tilrådingen fra ICES.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 184 000 tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa) =MSY Btrigger=ikke definert
Kritisk fiskedødsdrate (Flim) = ikke definert
Føre-var-fiskedødsrate (Fpa) = ikke definert
Fiskedødelighet i forhold til maksimalt langtidsutbytte (FMSY) = ikke definert
Ventet fiskedødsrate i 2014: F = 0,185
Ventet gytebestand i 2015: 230 000 tonn