Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Hyse i Nordsjøen


hyse r web

Anbefalt kvote 2015: 48 175 tonn (konsumfiske), totalfangst 54 580 tonn
Anbefalt kvote 2014: 45 318 tonn
Avtalt kvote 2014: 40 639 tonn

Sammendrag av ICES´ anbefalinger for hyse i Nordsjøen, Skagerrak, og vest av Skotland.

Status

Fiskedødeligheten har vært under føre-var nivået og er nå på et forsvarlig nivå. Gytebiomassen er på nivå med fjoråret og på forsvarlig nivå. Rekrutteringen er karakterisert ved tidvis sterke årsklasser, den siste var i 1999. Bortsett fra 2005- og 2009-årsklassen som var om lag middels sterke, har rekrutteringen de siste åra vært svak. Bestandsvurderingen og prognosen er i stor grad påvirket av 2005- og 2009-årsklassen.

Høstingsregel

Det er ingen forvaltningsplan for hele området. En omforent høstingsregel (Noreg/EU) for Nordsjøen og Skagerrak ble revidert i 2008 og tatt i bruk i 2009. ICES har revidert forvaltningsplanen og vurdert den til å være føre-var.

Forvaltningsråd

Kvoterådene fra ICES er i samsvar med forvaltningsplanen. Dette tilsvarer landinger på 48 175 tonn. Med dagens utkastprosent tilsvarer dette en fangst på maksimalt 54 580 tonn.

Kommentar frå Havforskingsinstituttet

Havforskingsinstituttet støtter tilrådingen fra ICES.

Nøkkeltal

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 63 000 tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa) =MSY Btrigger= 88 000 tonn
Kritisk fiskedødsdate (Flim) = ikke definert
Føre-var-fiskedødsrate (Fpa) = ikke definert
Fiskedødelighet i forhold til maksimalt langtidsutbytte (FMSY) = 0,35
Ventet fiskedødsrate i 2014: F = 0,189
Ventet gytebestand i 2015: 164 031 tonn