Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Kolmule


kolmule

Anbefalt kvote 2015 (Forvaltningsplan): 839 886 tonn
Anbefalt kvote 2014: 948 950 tonn
Avtalt kvote 2014: 1 200 000 tonn

Status

ICES vurderer bestanden til å ha full reproduksjonsevne og at den høstes bærekraftig. Historisk lav fangst i perioden 2011 til 2013 med lav F i kombinasjon med økt rekruttering siden 2010 har ført til en nesten dobling i gytebestanden. Gytebestanden økte fra 2.9 mill tonn i 2010 til 5.5 mill tonn i 2014 og er nå godt over føre-var-nivået (Bpa). Selv om det er stor usikkerhet ved den absolutte styrken på årsklassene, er det blitt observert betydelig bedre rekruttering de siste årene. Gytebestanden forventes derfor å øke de kommende årene dersom bestanden høstes i samsvar med forvaltningsplanen. Gytebestanden i 2015 ventes å være ca 5,7 millioner tonn, for deretter å gå videre litt opp til 5.9 millioner tonn i 2016 dersom forvaltningsplanen følges.

Forvaltningsråd

ICES anbefaler at fisket bør forvaltes i henhold til den avtalte forvaltningsplanen, noe som innebærer en kvote på 839 886 tonn i 2015. De fire kyststatene EU, Norge, Island og Færøyene, som forvalter bestanden i fellesskap, ble i 2008 enige om en langsiktig forvaltningsstrategi. Viktige elementer er at en tar sikte på å holde fiskedødeligheten i bestanden på 0,18 og at fiskedødeligheten skal reduseres dersom gytebestanden blir mindre enn 2,25 millioner tonn (Bpa). ICES har vurdert målsettingene i forvaltningsplanen til å være i tråd med føre-var-tilnærmingen.
Årets råd er basert på en endret metodikk for fremskrivning av bestanden. Denne endringen er gjort for å møte forutsetningen som ble gjort under evalueringen av forvaltningsplanen i 2008. Metodikken som ble brukt tidligere ville gitt ca. 5 % høyere anbefalt kvote for 2015.
Det ble for 2014 oppnådd enighet mellom kyststatene om en totalkvote på 1,2 millioner tonn, som er høyere enn det den avtalte langsiktige forvaltningsstrategien tilsier (et slikt høstingsnivå er fortsatt vurdert til å være bærekraftig). Det er pågående arbeid mellom kyststatene for å oppdatere forvaltningsplanen.

Havforskningsinstituttets kommentar

Havforskingsinstituttet støtter anbefalingene fra ICES.

Nøkkeltall:

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 1,5 millioner tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa) = 2,25 millioner tonn
Tiltaksgrense i forhold til maksimalt langtidsutbytte (MSYBtrigger) = 2,25 millioner tonn
Kritisk fiskedødelighet (Flim) = 0,48
Føre-var-fiskedødelighet (Fpa) = 0,32
Fiskedødelighet i forhold til maksimalt langtidsutbytte (FMSY) = 0,30
Kyststatenes avtalte fiskedødelighetsnivå: F = 0,18
Ventet fiskedødelighet i 2014: F = 0,27
Ventet gytebestand i 2015: 5,7 millioner tonn