Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Kysttorsk nord for 62° N


kysttorsk

Anbefalt regulering 2015: Følg gjenoppbyggingsplanen
Anbefalt regulering 2014: Følg gjenoppbyggingsplanen
Avtalt kvote 2014: 21 000 tonn

Toktresultater tyder på at gytebestanden er nær sitt laveste. Rekrutteringen har holdt seg lav siden 2002. Fiskedødeligheten ser ut til å variere noe, uten en klar trend.

Forvaltningsråd

ICES anbefaler på bakgrunn av gjenoppbyggingsplanen at dersom gytebestands-indeksen i høsttoktet i 2014 (resultater tilgjengelig tidlig i desember) er lavere enn indeksen i 2013, skal fiskerireguleringene sikte mot en reduksjon av fiskedødelighet i 2015 på minst 45% relativt til fiskedødeligheten i 2009. Hvis toktindeksen er høyere enn i 2013, skal tiltakene i 2014 videreføres i 2015.

Havforskningsinstituttets kommentar

Kysttorsk nord for 62-graden er et kompleks av flere lokale og regionale komponenter/bestander. Det er en stor utfordring å identifisere og beskytte de komponentene som er i dårligst forfatning.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = Ikke definert
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa) = Ikke definert
Kritisk fiskedødelighet (Flim) = Ikke definert
Føre-var-fiskedødelighet (Fpa) = Ikke definert
Avtalt fiskedødelighetsnivå: trinnvis reduksjon inntil gjenoppbyggingsmålet er nådd