Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Makrell


dsc 4205

Anbefalt kvote 2015: 831 000–906 000 tonn
Anbefalt kvote 2014: 927 000 tonn–1.011 millioner tonn
Avtalt kvote 2014: 1.24 millioner tonn (Norge, EU og Færøyene)

Status

ICES har vurdert makrellbestanden og mener at den blir beskattet på en bærekraftig måte og at den har full reproduksjonsevne. Gytebestanden har økt  siden 2002 og er nå godt over føre-var-nivået.. Fiskedødeligheten i 2013 var 0.22, lavere enn både føre-var- fiskedødeligheten på 0,26. ICES har estimert en total fangst på 932 000 tonn for 2013, inkludert utkast. Det forventes en totalfangst for makrell på 1,396 millioner tonn i 2014.

Høstingsregel

Kyststatene Norge, EU og Færøyene ble i 2008 enige om en høstingsregel der kvoten skal tilsvare en fiskedødelighet mellom 0,20 og 0,22 når gytebestanden er over 2,2 millioner tonn. Hvis bestanden er mindre skal en lavere fiskedødelighet legges til grunn. ICES har vurdert denne planen som fortsatt forenlig med prinsippene for føre-var-forvaltning selv om bestandstørrelsen har blitt justert i 2014, men det er mulig at vi ikke oppnår maksimalt langtidsutbytte ved å følge denne planen. En oppdatering og revidering av eksisterende forvaltningsplan, høstingsregel og gjeldende referansepunkter for makrellbestanden pågår nå i ICES etter forespørsel fra kyststatene Norge, EU og Færøyene.

Forvaltningsråd

ICES anbefaler at fangst i 2015 bør ligge mellom 831 000–906 000 tonn. ICES er kjent med at det skjer utkast og slipping. Nivået på dette uttaket av bestanden er ukjennt men er vurdert ubetydelig.

Nordsjøkomponenten trenger fortsatt beskyttelse og derfor videreføres tidligere anbefalinger:
• å stenge Skagerrak, sentrale og sørlige Nordsjøen hele året
• å stenge nordlige delen av Nordsjøen i perioden 15. februar – 31. juli
• at minstemålet på 30 cm i Nordsjøen må opprettholdes

Havforskningsinstituttets kommentar

Havforskningsinstituttet støtter rådet som er gitt fra ICES.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 1,84 millioner tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa) = 2,36 millioner tonn
Tiltaksgrense i forhold til maksimalt langtidsutbytte (MSY Btrigger) = 2,36 millioner tonn
Kritisk fiskedødelighet (Flim) = 0,39
Føre-var-fiskedødelighet (Fpa) = 0,26
Fiskedødelighet i forhold til maksimalt langtidsutbytte (FMSY) = 0,25
Kyststatenes avtalte fiskedødelighetsnivå: F = 0,20–0,22
Forventet fiskedødelighet i 2014: F = 0,32
Forventet gytebestand i 2015: 4,37–4,39 millioner tonn (avhengig av avtalt kvote)

Figurer nordøstatlantisk makrell


Figurene viser utviklingen fangst (catch), rekruttering (recruitment age 0), fiskedødelighet (fishing mortality, F) og gytebestand (spawning stock biomass, SSB) for nordøstatlantisk makrell.