Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Nordøstarktisk hyse


Hyse, stim

undefined

Anbefalt kvote 2015: 165 000 tonn
Anbefalt kvote 2014: 150 000 tonn
Avtalt kvote 2014: 178 500 tonn

Basert på årets bestandsberegninger klassifiserer ICES hysebestanden til å ha god reproduksjonsevne og bærekraftig beskatning. Størrelsen på gytebestanden har vært over føre-var-grensen siden 1990.  Fiskedødeligheten ble redusert fra et nivå over det kritiske i 1988 til under føre-var-nivået i 1989, og har siden ligget i underkant av føre-var-nivået og rundt fiskedødeligheten i høstingsregelen (Fmp). Årsklassene 2004–2006 er vurdert som meget sterke og dominerer nå gytebestanden. Toktene viser at årsklassene 2010 og 2012 er under langtidsgjennomsnittet mens 2009, 2011 og 2013 er litt over gjennomsnittet.

Høstingsregel

Den vedtatte høstingsregelen tilsier en totalfangst (TAC) i 2015 på 165 000 tonn,  som tilsvarer en fiskedødelighet Fmp= 0,35.

Forvaltningsråd

ICES anbefaler å følge høstingsregelen.

Havforskningsinstituttets kommentar

Havforskningsinstituttet støtter rådgivningen fra ICES, men vil understreke at beregningene er usikre. Det er ingen tvil om at den nåværende bestanden er i god forfatning, men det nøyaktige nivået er usikkert pga usikkerhet i både fangst og toktdata.
De siste årene har det vært redusert biologisk prøvetaking av både norske og russiske fangster, noe som øker usikkerheten i beregningene.
Vintertoktet har stor usikkerhet i estimatene for gytemoden hyse, noe som kan skyldes at denne har vandret ut av toktområdet. Observasjoner av mye gytemoden hyse under skreitoktet, støtter denne forklaringen.
Totalbestanden hadde en topp i 2010 og gytebestanden hadde en topp i 2011. Årets bestandsberegninger indikerer at bestanden vil synke til et mer ”normalt” nivå i kommende år siden årsklassene fra og med 2007 er på et mye lavere nivå enn årsklassene 2004–2006.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 50 000 tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa) = 80 000 tonn
Kritisk fiskedødelighet (Flim) = 0,77
Føre-var-fiskedødelighet (Fpa) = 0,47
Fiskedødelighet i høstingsregelen (Fmp) = 0,35
Ventet fiskedødelighet i 2014: F = 0,29
Ventet gytebestand i 2015: 241 000 tonn