Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Nordøstarktisk sei


sei hele

Anbefalt kvote 2015: 122 000 tonn
Anbefalt kvote 2014: 140 000 tonn
Avtalt kvote 2014: 119 000 tonn

Gytebestanden av nordøstarktisk sei har minket siden 2006 og ICES vurderer den til å være like over føre-var-nivå i 2014. Fiskedødeligheten var under føre-var-nivå fra 1997 til 2008, men begynte å øke i 2005 og har vært over føre-var nivå i de siste fem årene.

Høstingsregel

En høstingsregel for nordøstarktisk sei ble evaluert og vedtatt i 2007. I følge regelen er kvoten basert på gjennomsnittet av en treårsprognose med fast beskatningsnivå. I 2013 reduserte norske myndigheter dette beskatningsnivået (Fmp) fra 0,35 (føre-var-nivå) til 0,32.

Forvaltningsråd

I henhold til høstingsregelen må fangstene i 2015 ikke overstige 122 000 tonn. Bifangst av kysttorsk og vanlig uer bør holdes så lav som mulig.

Havforskningsinstituttets kommentar

Havforskningsinstituttet støtter rådgivningen fra ICES, men vil understreke at beregningene er usikre pga usikkerhet i både fangst og toktdata. De siste årene har det vært redusert biologisk prøvetaking av kommersielle fangster, noe som øker usikkerheten i beregningene.
ICES sin bestandsvurdering for sei var inntil i fjor basert på fangststatistikken samt tidsserier over fangst per enhet innsats for norsk trålfiske og en akustisk indeksserie fra forskningstokt. I senere år har ikke disse to dataseriene vist samme trender. Fangst per enhet innsats i trålfisket har holdt seg noenlunde stabil, mens forskningstoktet viser en ikke ubetydelig nedgang de siste årene. Det antas at fangst per enhet innsats ikke viser reelle trender i bestandsutviklingen, mellom annet pga. endret gjennomføring av trålfisket. ICES valgte derfor i år å legge en bestandsberegning som kun inkluderer akustisk indeksserie fra forskningstokt til grunn for kvoteanbefalingen for 2015. Det ble også benyttet en ny statistisk beregningsmodell som er mer robust og håndterer usikre data noe bedre.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 136 000 tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa) = 220 000 tonn
Kritisk fiskedødelighet (Flim) = 0,58
Føre-var-fiskedødelighet (Fpa) = 0,35
Fiskedødelighet i høstingsregelen (Fmp) = 0,32
Ventet fiskedødelighet i 2014: F = 0,33
Ventet gytebestand i 2015: 240 000 tonn

Fangst
Rekruttering

Fiskedødelighet
Gytebiomasse

Figurene viser utviklingen i fangst, rekruttering, fiskedødelighet og gytebiomasse med mål for usikkerhet for nordøstarktisk sei.