Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Nordøstarktisk torsk


torsk2

Anbefalt kvote 2015: 894 000 tonn
Anbefalt kvote 2014: 993 000 tonn
Avtalt kvote 2014: 993 000 tonn

ICES klassifiserer bestanden til å ha god reproduksjonsevne, og beskatningen er bærekraftig. Gytebestandens størrelse er den høyeste observerte i perioden fra 1946 til i dag. Den er således godt over føre-var-nivået, noe den har vært siden 2002. Totalbestanden er på samme nivå som i perioden 1946–1955. Fiskedødeligheten ble redusert betydelig fra godt over kritisk nivå (Flim) i 1999 til under føre-var-nivået i 2007. Toktene indikerer at årsklassene  2011–2013 er i overkant av gjennomsnittet. Basert på en rapport fra den felles norsk-russiske analysegruppen som beregner totalfangsten av torsk, ble IUU (Illegal, Urapportert og Uregulert)-fangstene satt til null for 2013.

Høstingsregel

Den vedtatte høstingsregelen gir en kvote i 2015 på 894 000 tonn. 

Forvaltningsråd

ICES anbefaler å følge høstingsregelen. I reguleringen av fiskeriet på denne bestanden må det videre tas hensyn til behovet for vern av kysttorsk og vanlig uer.

Kommentarer fra Havforskningsinstituttet

Bestandsstørrelsen er omtrent som i fjorårets bestandsvurdering.
Havforskningsinstituttet støtter rådgivningen fra ICES, men vil understreke at beregningene er usikre. Det er ingen tvil om at den nåværende bestanden er i god forfatning, men det nøyaktige nivået er usikkert pga usikkerhet i både fangst og toktdata.
De siste årene har det vært redusert biologisk prøvetaking av både norske og russiske fangster, noe som øker usikkerheten i beregningene.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 220 000 tonn
Føre-var gytebestandsnivå (Bpa) = 460 000 tonn
Kritisk fiskedødelighetsnivå (Flim) = 0,74
Føre-var fiskedødelighetsnivå (Fpa) = 0,40
Fiskedødelighet i høstingsregelen (Fmp) = 0,40
Ventet fiskedødelighet i 2014: 0,34
Ventet gytebestand i 2015: 1 570 000 tonn.

Fangst
Rekruttering

Fiskedødelighet
Gytebiomasse

Figurene viser utviklingen i fangst, rekruttering, fiskedødelighet og gytebiomasse for nordøstarktisk torsk.