Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Nordsjøsild


sild

Anbefalt kvote 2015: 429 797 tonn i direktefisket (forvaltningsplan)
Anbefalt kvote 2014: 470 037 tonn i direktefisket (forvaltningsplan)
Avtalt kvote 2014: 470 037 tonn i direktefisket

Dette er et sammendrag av ICES sine anbefalinger mai 2014 for nordsjøsild.

Status

Bestanden av høstgytende nordsjøsild har full reproduksjonskapasitet og høstes bærekraftig. Gytebestanden høsten 2014 er estimert til 1,903 millioner tonn.
Rekrutteringen til nordsjøsildbestanden har vært dårlig i årene etter den gode 2000-årsklassen, men bestanden er klassifisert til å ha full reproduksjonsevne. Bestanden fiskes bærekraftig, med en høstingsgrad som er lavere enn forvaltningsplanen (0,25) og FMSY-målet (0,27). Årsklassene fra 2002 til 2007 og 2010 er beregnet å være blant de svakeste siden slutten av 1970-årene. Årsklassene 2008–2009 og 2011–2012 er under gjennomsnittet. ICES anser fremdeles bestanden til å være i en fase med lav produktivitet.

Høstingsregel

En forvaltningsplan for nordsjøsild har vært på plass siden 1998. Planen ble første gang revidert i 2004, og ga en forsvarlig forvaltning av bestanden til det kom en periode med svært dårlig rekruttering. I 2008 ble høstingsregelen evaluert og ikke funnet bærekraftig. Den ble derfor erstattet av en ny høstingsregel november 2008.
ICES evaluerte denne forvaltningsplanen første gang våren 2011 og konkluderte med at regelen var konsistent både med føre-var- og MSY-tilnærmingen. I 2012 ble det tatt i bruk en ny bestandsvurderingsmodell, noe som medførte en oppskriving av estimert bestandsnivå og et behov for en ny vurdering av forvaltningsplanen. Forvaltningsplanen ble høsten 2012 igjen vurdert som føre-var. I mars 2014 ble det enighet om å ta i bruk en ny forvaltningsplan fra 1. januar 2015 med F økt fra 0,25 til 0,26, og som også setter en begrensning på hvor mye fiskedødeligheten kan avvike fra F i forvaltningsplanen. Denne forvaltningsplanen er ennå ikke vurdert av ICES.

Forvaltningsråd

ICES sitt råd for 2015 er gitt på bakgrunn av den forvaltningsplan (EU-Norge) som er vurdert føre-var av ICES. Det tilsier en totalfangst inntil 461 664 tonn, hvorav 429 797 tonn kan tas i det direkte fisket (A-flåten). Dette tilsvarer en fiskedødelighet på F(0-1 år) = 0,05 og F(2-6 år) = 0,25 per år.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 800 000 tonn
Føre-var gytebestandsnivå (Bpa) = 1,0 millioner tonn
Tiltaksgrense i forvaltningsplan (Btrigger) = 1,5 millioner tonn
Kritisk fiskedødelighetsnivå (Flim) = ikke definert
Målverdi for fiskedødelighet i forvaltningsplan ICES har gitt råd etter: F(2-6 år) = 0,25 og F(0-1 år) = 0,05 per år
Ventet fiskedødelighet i 2014: F(2-6 år) = 0,24 og F(0-1 år) = 0,04 per år
Ventet gytebestand i 2014 = 1,9 millioner tonn tonn
Totalkvote i Nordsjøen 2014 = 470 037 tonn i det direkte fisket (kvotetak for bifangst i EU-flåten: 13 085 tonn)
Norsk kvote i Nordsjøen 2014 = 136 311 tonn