Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Nordsjøtaggmakrell


tdlw 2003 69

Anbefalt kvote 2015: mindre enn 15 200 tonn
Anbefalt kvote 2014: mindre enn 25 500 tonn
Avtalt kvote 2014: 32 000 tonn (gjelder bare EUs farvann og ICES områdene IVb,c og VIId)
 

Status

Det er for spinkelt datagrunnlag til å kunne gjøre bestandsberegninger på nordsjøtaggmakrell, derfor er status ukjent. En ny relativ mengdeindeks basert på ICES sine bunntråltokt (IBTS) fra tredje kvartal er under utvikling og viser nedgang i bestanden siden 2002. Denne tidsserien er usikker, men samtidig det eneste som er tilgjengelig for Nordsjøtaggmakrell. Fangstene har gått gradvis ned de siste årene fra estimert 29 000 tonn i 2011 til 19 000 tonn i 2013.

Høstingsregel

Ingen. ICES evaluerte i 2014 en foreslått høstingsregel for en flerårsplan for taggmakrell i Nordsjøen. Ingen av opsjonene som ble vurdert var i tråd med føre-var tilnærming.

Forvaltningsråd

ICES anbefaler en signifikant reduksjon i fangst på mer enn 20%, som tilsvarer fangster i 2015 på mindre enn 15 200 tonn.

Havforskningsinstituttets kommentar

Havforskningsinstituttet støtter ICES sitt råd for nordsjøtaggmakrell. Det er kjent at utkast slipping og feilrapportering forekommer i fisket, men nivået på disse ekstra uttakene er ukjent. For å få en bedre oversikt over utviklingen av bestanden trengs slike data samtidig som et overvåkningsprogram må på plass.

Nøkkeltall

Ingen nøkkeltall og referansepunkter tilgjengelig for denne bestanden.

Figurer for nordsjøtaggmakrell

Figurene viser utviklingen av fangstene (catch) og biomasse index (IBTS Q3 Biomass Index) for nordsjøtaggmakrell.