Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Norsk vårgytende sild


dsc 3444a1300

Anbefalt kvote 2015 (Forvaltningsplan): 283 013 tonn
Anbefalt kvote 2014: 418 487 tonn
Avtalt kvote 2014: Ikke enighet om totalkvote

Status

ICES påpeker at høstingen av denne bestanden ikke skjer i henhold til avtalt forvaltningsplan. Dette skyldes at kyststatene i 2014 ikke er enige om en kvotefordeling. Antatt fangst i 2014 er 436 893 tonn (det vil si summen av de kvotene det enkelte land har fastlagt for sitt fiske). Anbefalt kvote for 2014 i henhold til forvaltingsplanen var 418 487 tonn. Gytebestanden i 2014 er beregnet til 4,1 millioner tonn. Gytebestanden består av flere sterke årsklasser, men toktdata tyder på at årsklassene etter 2004 er svake. Gytebestanden forventes derfor å avta de kommende årene selv med et fiske i samsvar med forvaltningsplanen. Gytebestanden i 2015 ventes å være ca 3,5 millioner tonn, for deretter å gå ned til ca. 3,2 millioner tonn i 2016 dersom forvaltningsplanen følges.

Forvaltningsråd

ICES anbefaler at fisket bør forvaltes i henhold til den avtalte forvaltningsplanen, noe som innebærer en kvote på 283 013 tonn i 2015. De fem kyststatene EU, Norge, Russland, Island og Færøyene, som forvalter bestanden i fellesskap, ble i 1999 enige om en langsiktig forvaltningsstrategi. Et viktig element er at en tar sikte på å holde fiskedødeligheten i bestanden lavere enn 0,125. Videre ble partene i 2001 enige om at fiskedødeligheten skal reduseres dersom gytebestanden blir mindre enn 5 millioner tonn (Bpa). ICES har vurdert målsettingene i forvaltningsplanen til å være i tråd med føre-var-tilnærmingen. Det ble for 2012 oppnådd enighet mellom kyststatene om en totalkvote på 833 000 tonn, som samsvarte med den langsiktige forvaltningsstrategien. I 2013 og 2014 ble det imidlertid ikke oppnådd enighet om fordeling av totalkvote.

Havforskningsinstituttets kommentar

Havforskingsinstituttet støtter anbefalingene fra ICES.

Nøkkeltall:

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 2,5 millioner tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa) = 5,0 millioner tonn
Tiltaksgrense i forhold til maksimalt langtidsutbytte (MSYBtrigger) = 5,0 millioner tonn
Kritisk fiskedødelighet (Flim) = Ikke definert
Føre-var-fiskedødelighet (Fpa) = 0,15
Fiskedødelighet i forhold til maksimalt langtidsutbytte (FMSY) = 0,15
Kyststatenes avtalte fiskedødelighetsnivå: F = 0,08 (på grunn av at gytebestanden er på et lavere nivå enn tiltaksgrensen)
Ventet fiskedødelighet i 2014: F = 0,107
Ventet gytebestand i 2015: 3,502 millioner tonn

Figurer nvg-sild

Figurene viser utviklingen av gytebestand (spawning stock biomass, SSB), fiskedødelighet (fishing mortality, F), rekruttering  (0-gruppe) og fangst for NVG-sild.