Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Øyepål


105454

Anbefalt kvote for 2015: Maksimum 326 000 tonn

Denne bestanden blir vurdert to ganger årlig av ICES, og dette er det foreløpige rådet for 2015.

Status

Bestanden har full reproduksjonsevne. Rekrutteringen var veldig høy i 2012, under middels i 2013 og rekordhøy i 2014. Med basis i føre-var-betraktninger anbefales det et maksimum uttak på 326 000 tonn i 2015. Dette sikrer at beregnet gytebiomassen er langt over MSY Bescapment samtidig som at fiskedødligheten ikke overstiger 0,6. Uten en slik begrensing ville estimert fiskedødligheten vært 3,83, og nesten tre ganger høyere enn hva som tidligere har vært observert. Øyepål er en kortlevet art med svært variabel rekruttering, og fiskedødeligheten er lavere enn naturlig dødelighet. Fiskedødeligheten har avtatt de senere årene til betydelig under langtidsgjennomsnittet, og med den nåværende fiskedødeligheten påvirkes bestanden mest av naturlige prosesser og mindre av fiskeriet.

Forvaltningsråd

Ettersom øyepål er en kortlevet art fastsettes en foreløpig kvote i oktober. Dette rådet blir oppdatert i juni, der ny informasjon blir inkludert. Det finnes ingen forvaltningsavtale mellom Norge og EU på øyepål, men de senere år er rådene satt i forhold til en strategi der gjenværende gytebiomasse skal være 150 000 tonn 1. januar året etter avsluttet fiskeriår. Grunnet en meget sterk rekruttering av 2014-årsklassen inneholder rådet en begrensing på fiskedødlighet for å sikre at fiskedødligheten ikke overstiger 0,6. Tilsvarende begrensinger har også blitt brukt på andre kortlevende arter med strekt varierende rekruttering.

Forvaltningsplaner

ICES har svart på forespørsler fra EU og Norge i 2007, 2012 og 2013 når det gjelder mulige langtidsforvaltningsplaner, men det foreligger ingen avtalt plan. 

Kommentar fra Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet støtter ICES sine anbefalinger for 2015. 

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 90 000 tonn
Maximum Sustainable Yield Bescapement = Føre-var-gytebestand = 150 000 tonn
Kritisk fiskedødelighetsnivå (Flim) = ikke definert
Føre-var fiskedødelighet = ikke definert

Fiskedødelighet i 2014: Avhengig av mengden som fiskes totalt i 2014
Gytebestand i 2016 = 646 000 tonn under antagelsen om at det fiskes totalt 326 000 tonn i 2015