Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Reke i Barentshavet


reker david shale

Anbefalt kvote 2015: 70 000 tonn
Anbefalt kvote 2014: 60 000 tonn
Avtalt kvote: Fisket er delvis innsattsregulert

Status

ICES klassifiserer rekebestanden i Barentshavet som sunn og beskatningen som bærekraftig. Bestanden er redusert siden 2010, men er stadig innenfor sikre biologiske grenser. Det er en estimert risiko på under fem prosent for at bestanden er under referansepunktet for bestandsstørrelse (Btrigger) og at beskatningen overstiger referansepunktet for beskatning (Fmsy).

Høstingsregel

Ingen

Forvaltningsråd

ICES anbefaler at fangstene kan økes betraktelig, men at de ikke bør overstige 70 000 tonn.

Kommentarer fra Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet støtter rådgivningen fra ICES. Rådet er basert på beregninger av den totale biomassen i hele utbredelsesområdet. Det er imidlertid klart fra forskningstokt og informasjon fra fisket at visse tradisjonelle fiskefelt har lave tettheter av reke sammenliknet med tidligere, og at reken generelt sett står mer østlig i Barentshavet. Selv om den totale biomassen er høy, kan fiskeflåten likevel få problemer med å finne tettheter av kommersiell interesse. I tillegg medfører rekordhøye nivåer på mange fiskeslag i Barentshavet en potensiell høy bifangst av fiskeyngel i rekefisket. Adgangen til rekefeltene blir derfor stengt i perioder.

Nøkkeltall

Kritisk bestandsnivå (Blim) = 30% av den bestandsstørrelsen som gir maksimalt utbytte (Bmsy)
Føre-var bestandsnivå (Bpa) = trengs ikke da risikoen for å overskride kritiske referanseverdier beregnes direkte
Kritisk fiskedødelighetsnivå (Flim) = 170% av fiskeridødeligheten som på sikt driver bestanden til Blim (Fmsy)
Føre-var fiskedødelighetsnivå (Fpa) = trengs ikke da risikoen for å overskride kritiske referanseverdier beregnes direkte
Ventet fiskedødelighet i 2015 ved fangster på 70 000 tonn (median): 20% Fmsy.
Ventet bestand i 2016 ved 2015-fangst på 70 000 tonn (median): 169% Bmsy.

Reke i Barentshavet

Figurene viser utviklingen av fangst (øverst), fiskedødelighet (nederst t.v.) og bestandsstørrelse (nederst t.h.) for reke i Barentshavet.