Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Rødspette i Nordsjøen og Skagerrak


rodspette foto ingunn bakketeig

Nordsjøen:
Anbefalt kvote 2015: 128 376 tonn (landinger), totalfangst 179 301 tonn
Anbefalt kvote 2014: 111 631 tonn
Avtalt kvote 2014: 111 631 tonn

Skagerrak:
Anbefalt kvote 2015: 6 972 tonn (landinger), totalfangst 7 232 tonn
Anbefalt kvote 2014: 8 972 tonn
Avtalt kvote 2014: 10 056 tonn

Sammendrag av ICES´ anbefalinger for rødspette i Nordsjøen og Skagerrak. De to områdene forvaltes separat.

Status

Rødspette i Nordsjøen har de siste årene økt til det høyeste nivået som er registrert for bestanden. Gytebiomassen er vel innenfor føre-var-grensene. Rekrutteringen har ligget rundt langtidsmiddelet siden 2007. Fiskedødeligheten har vært under FMSY de siste årene.
En kombinert bestandsvurdering av rødspette for Skagerrak og Nordsjøen viser en oppskalering av gytebiomassen. En biomasseindeks antyder at de siste årene har den vestlige komponenten i Skagerrak vært høyere enn det historiske midlet. Fiskedødeligheten er ukjent.

Høstingsregel

EU har høstingsregel for rødspette i Nordsjøen, men denne er ikke formelt godkjent av Norge. En foreløpig  forvaltningsplan ligger til grunn for rådene. ICES har evaluert denne til å følge  føre-var kriteriene. For rødspette i Skagerrak er det ikke innført noen egen forvaltningsplan. ICES anbefaler at en følger retningslinjene for datafattige bestander.

Forvaltningsråd

For nordsjøbestanden av rødspette anbefaler ICES at en legger den flerårige EU-planen til grunn for rådet. For 2015 anbefales inntil 128 376 tonn, som er en økning  på 15 prosent fra 2014. Med dagens utkastprosent kan en ta ut totalt 179 301 tonn. Dette vil gi en gytebiomasse på 731 845 tonn i 2015.
For Skagerrak, for datafattige bestander som har en biomasseindeks anbefaler ICES en indekstilpasset status quo fangst som høstingsregel. De tre siste årene er biomassen for den vestlige komponenten 13 prosent lavere enn gjennomsnittet for de fire foregående årene, mens den østlige komponenten er 69 prosent høyere. Dette medfører en reduksjon i landingene på 13 prosent sammenlignet med gjennomsnsittslandingene de to siste årene for den vestlige komponenten. Rådet betyr en total fangst på 7232 tonn med dagens utkastprosent. Den østlige komponenten mangler referansepunkt, og bestandsstørrelsen forblir ukjent, dermed bør det ikke drives noen som helst form for fiske på denne komponenten.

Kommentar frå Havforskingsinstituttet

Havforskingsinstituttet støtter rådet fra  ICES.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 160 000 tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa) = MSY Btrigger= 230 000 tonn
Kritisk fiskedødelighet (Flim) = 0,74
Føre-var-fiskedødelighet (Fpa) = 0,60
Fiskedødelighet i forhold til maksimalt langtidsutbytte (FMSY) = 0,25
Ventet fiskedødelighet i 2014: F=0.21
Ventet gytebiomasse i 2015: 731 845 tonn