Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Sei i Nordsjøen


sei som spiser av krill

Anbefalt kvote 2015: 72 854 tonn (landinger), totalfangst 80 097 tonn
Anbefalt kvote 2014: 85 581 tonn
Avtalt kvote 2014: 85 581 tonn

Sammendrag av ICES´ anbefalinger for sei i Nordsjøen, Skagerrak og vest av Skotland.

Status

Status i seibestanden er mer negativ enn i fjor. Gytebiomassen er under føre-var-nivået. Rekrutteringen har vært under gjennomsnittet siden 2006, og nedadgående de siste årene. Fiskedødeligheten har variert rundt FMSY siden 1997.

Høstingsregel

Den omforente forvaltningsplan EU-NO ble vurdert i 2013, uten endringer. Planen ble evaluert av ICES i 2011 og vurdert til å være føre-var i et kort tidsperspektiv (<4 år).

Forvaltningsråd

ICES anbefaler at en følger forvaltningsplanen. For 2015 anbefales inntil 72 854 tonn, som er en nedgang på 14,9 prosent fra 2014. Med dagens utkastprosent kan en ta ut totalt 80 097 tonn.

Kommentar frå Havforskingsinstituttet

Havforskningsinstituttet støtter tilrådingen fra  ICES, men vil understreke at det er stor usikkerhet i dataene. Det er problemer i tidsseriene fra flere av forskningstoktene som brukes i bestandsbergeningen, med motstridende signaler mellom toktdata.

Det er per i dag ingen tokt som gir estimat på innkommende rekruttering. Prognosen, og dermed rådet, er svært avhengig  av styrken på  innkommende årsklasser, noe  vi ikke har informasjon om, verken fra forskningstokt eller andre kilder.

Den biologiske prøvetakingen er for lav for mange av nasjonene, inklusiv Norge, og dette øker usikkerheten i bestandsberegningen.

Nøkkeltal

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 106 000 tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa) = MSY Btrigger = 200 000 tonn
Kritisk fiskedødelighet (Flim) = 0,6
Føre-var-fiskedødelighet (Fpa) = 0,4
Fiskedødelighet i forhold til maksimalt langtidsutbytte (FMSY) = 0,3
Ventet fiskedødelighet i 2014: F = 0,33
Ventet gytebiomasse i 2014 = 173 960 tonn