Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Torsk i Nordsjøen


torsk imr

Anbefalt kvote 2015: 26 713 tonn (landinger), totalfangst 35 486 tonn
Anbefalt kvote 2014: 37 496 tonn (landinger)
Avtalt kvote 2014: 33 391 tonn (landinger)

Sammendrag av ICES´anbefalinger for torsk  i Nordsjøen, Skagerrak og Den østlige engelske kanal.

Status

Status i bestanden har bedret seg de siste årene. Gytebiomassen har økt fra et historisk lavt nivå i 2006 til å være nær Blim (laveste gytebestand) i 2014. Bestanden i Nordsjøen har økt de siste årene til det høyeste nivået som er registrert i 2014. Rekrutteringen har vært dårlig siden 2000. Fiskedødeligheten er redusert siden 2000 og estimert til å være under Fpa. Fiskedødeligheten har vært under Flim (fiskedødsraten) de siste årene.

Høstingsregel

En omforent høstingsregel ble vedtatt av EU-NO høsten 2008. Denne er vurdert av ICES til å oppfylle føre-var-kriteriene. I 2011 var det en evaluering av effekten av forvaltningsplanen som konkluderte med at tiltross for en gradvis reduksjon i fiskedødeligheten og utkast i de siste årene, hadde ikke forvaltningsplanene for nordsjøtorsk kontrollert F som forutsatt.

Forvaltningsråd

ICES anbefaler at en følger forvaltningsplanen. Det gir en anbefalt kvote på landinger til 26 713 tonn i 2015 og en totalkvote på 35 486 tonn. Grunnlaget for bestandsberegningen ble endret i 2012. Ikke-registrert dødelighet er ikke lenger estimert for årene 2006 og fremover, noe som skyldes forbedret fangstrapportering i denne perioden. Dette har ikke endret det generelle inntrykket av gytebiomassen, fiskedødeligheten og rekrutteringstrenden, men har ført til en nedjustering av gytebiomasse og rekruttering. Prognosen fra 2013 var i overkant optimistisk; gytebiomassen er nå nedjustert og fiskedødeligheten oppjustert.

Kommentar frå Havforskingsinstituttet

Havforskningsinstituttet støtter tilrådingen fra ICES og er positiv til innsatsen som gjøres for å redusere fiskedødeligheten på torsk.

Nøkkeltal

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 70 000 tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa) = MSY Btrigger = 150 000 tonn
Kritisk fiskedødelighet (Flim) = 0,86
Føre-var-fiskedødelighet (Fpa) = 0,65
Fiskedødelighet i forhold til maksimalt langtidsutbytte (FMSY) = 0,19
Ventet fiskedødelighet i 2014: F = 0.40
Ventet gytebiomasse i 2015 = 80 569 tonn