Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Vanlig uer (Sebastes norvegicus) i ICES-område I og II


vanlig uer

Anbefalt TAC 2015: null fangst
Anbefalt TAC 2014: null fangst
Landinger i 2013: 5 400 tonn
 

På grunnlag av bestandsvurderingen klassifiserer ICES bestanden som lav og minkende. Gytebestanden har avtatt siden midt på 1990-tallet og er nå på det laveste i tidsserien.  Fiskedødeligheten har økt siden 2005 og er nå på det høyeste i tidsserien. Rekrutteringen har vært svært lav, men det er tegn til bedret rekruttering.

Forvaltningsråd

Basert på føre-var-tilnærmingen anbefaler ICES null fiske. Anbefalingen gjelder for perioden 2014–2016.

Havforskningsinstituttets kommentarer

Havforskningsinstituttet støtter rådet fra ICES. Over halvparten av totalfangsten av vanlig uer har blitt tatt i et direkte norsk garn- og linefiske i august og i perioden 1. oktober–19. desember. Dette direktefisket er nå stanset, med virkning fra 2014. Det vil i tillegg være ønskelig med sterkere begrensninger av bifangst i trålfisket.