Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Vestlig taggmakrell


taggmakrell

Anbefalt kvote 2015 (maksimalt langtidsutbytte): mindre enn 90 304 tonn
Kvote 2014 (maksimalt langtidsutbytte): mindre enn 110 546 tonn
Avtalt kvote 2014: 135 000 tonn (gjelder bare EUs farvann og EU flåte)

Status

Kritisk- og føre-var gytebestandsnivå er ikke definert for denne bestanden. Fiskedødeligheten (F) har vært lav i flere år, men har økt siden 2007 og har vært over føre-var fiskedødelighet siden 2012. 2001-årsklassen er den siste sterke, og den ga gytebiomassen et løft fram til 2009. Siden da er gytebestanden mer enn halvert. Rekrutteringen har vært lav siden 2004. I 2013 var totalfangsten 164 tusen tonn. Norge tok kun om lag 6 566 tonn vestlig taggmakrell i 2013.

Forvaltningsråd

EU sin forvaltningsplan for vestlig taggmakrell er nylig evaluert av ICES og vurdert til ikke å være i tråd med føre-var prinsippet. Derfor er anbefalt kvote gitt i henhold til maksimalt langtidsutbytte. I år har ICES tatt i bruk MSY Btrigger, og anbefaler derfor en fiskeridødlighet F = 0,12 for 2015. Siden 2011 har EU fastsatt en egen kvote i et område som er nesten identisk med utbredelsesområdet for vestlig taggmakrell. Det norske fisket er ikke kvotebelagt og foregår vanligvis i perioden oktober-november og beskatter vestlig taggmakrell i den nordøstlige delen av Nordsjøen.

Havforskningsinstituttets kommentar

Havforskningsinstituttet støtter ICES sin anbefaling.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = Ikke definert
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa) = Ikke definert
Tiltaksgrense i forhold til maksimalt langtidsutbytte (MSY Btrigger) = 634 577 tonn
Kritisk fiskedødelighet (Flim) = Ikke definert.
Føre-var-fiskedødelighet (Fpa) = Ikke definert
Fiskedødelighet for maksimalt langtidsutbytte (FMSY) = 0,13.
Forventet gytebestand i 2015 = 530 407 tonn

Figurer vestlig taggmakrell

Figurene viser utviklingen i fangst (catch), rekruttering (recruitment age 0), fiskedødelighet (fishing mortality, F) og gytebestand (spawning stock biomass, SSB) for vestlig taggmakrell.