Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Endelig råd for tobisfiskeriet i norsk økonomisk sone 2016


nerbilde 3ar gammel havsil

Den foreløpige tobiskvoten for 2016 i norsk sone ble satt til 40 000 tonn, der underområdene 1b, 2a, 3a, 3b er åpne for et regulært fiske. Havforskningsinstituttet tilrår ikke at årets kvote økes fra det nåværende nivået. 

Den foreløpige tobiskvoten for 2016 i norsk økonomisk sone ble satt til 40 000 tonn der underområdene 1b, 2a, 3a, 3b er åpne for et regulært fiske. I tillegg er underområde 4a åpnet opp for et begrenset undersøkelsesfiske for fem fiskefartøy valgt ut gjennom loddtrekning. I forvaltningsplanen til tobis er fiskerisesongen satt til perioden 23. april til 23. juni, men som et forsøk ble sesongstart fremskyndet til 15. april i 2016 for å kunne undersøke den individuelle veksten den første uken av sesongen.

Årets tokt har avdekket at rekrutteringen av 2015-årsklassen er meget svak i alle områder. Toktet viser også at mengden to- og treåringer er forholdsvis høy på ”Inner Shoal West” (område 1) og ”Outer Shoal” (område 2) på tross av et stort uttak i 2015. Dette tilsier at estimatet fra 2015-toktet gav et underestimat muligens på grunn av dårlig vær med mye kuling. Høye tettheter av eldre tobis øst i forvaltningsområde 4 (”Engelsk Klondyke”) tyder på en fortsatt god gytebestand i deler av område 4.

Estimert total biomasse er på nivå med 2011 da kvoten ble satt til 90 000 tonn, men erfaringene fra den gang tilsier et mer begrenset uttak i år. Fangsttrykket i 2011 i kombinasjon med dårlig rekruttering i 2010, 2011 og 2012 medførte at tobisbestanden og landingene i 2013 ble dramatisk lave. Sammenlignet med rekrutteringen av 2010- og 2012-årsklassen er rekrutteringen av 2015-årsklassen vesentlig svakere. Uten en god rekruttering av 2016-årsklassen er tobisbestanden på vei mot et tilsvarende kritisk lavt bestandsnivå som observert i 2013. De store mengdene 0-åringer målt under årets tokt gir grunnlag for optimisme, men dette betyr ikke nødvendigvis at mengden ettåringer vil være høy neste år siden dødeligheten kan være veldig stor i yngelfasen.

Med utgangspunkt i den dårlige rekrutteringen av 2015-årsklassen, som er estimert til å være den desidert dårligste i tokttidsserien, tilrår Havforskningsinstituttet at årets kvote ikke bør økes fra det nåværende nivå på 40 000 tonn. Et slikt uttak vil sikre en restbestand som kan gyte og gi grunnlag for en moderat startkvote neste år. Havforskningsinstituttet tilrår at underområde 4a åpnes opp for et regulært fiske da årets tokt målte relativt store mengder tobis på ”Engelsk Klondyke” som ligger øst i område 4.