Kvoteråd: Hestmakrell i Nordsjøen

HI-000235.jpg

Hestmakrell (Trachurus trachurus) - også kalt taggmakrell.

Fotograf: Havforskningsinstituttet

Anbefalt kvote 2016: 15 200 tonn
Anbefalt kvote 2015: 15 200 tonn
Avtalt kvote 2015: 15 200 tonn (EU sin kvote)

ICES sitt råd

ICES anbefaler at dersom man følger føre-var-tilnærmingen bør fangstene i 2016 ikke overstige 15 200 tonn.

Bestandsutvikling

Den tilgjengelige informasjonen som hovedsakelig er av informativ karakter, er utilstrekkelig for å evaluere størrelse og beskatningspress på bestanden. Ulike bunntråltokt Nordsjøen indikerer at bestanden av to år og eldre hestmakrell er relativt stabil på et lavt nivå. Rekrutteringen har vært lav, men med indikasjoner på litt økning de siste årene. Fangstene har gått gradvis nedover de siste årene; gjennomsnittlig fangst var 23 000 tonn i perioden 2011–2013 og 13 400 tonn i 2014.   

Bestandens tilstand

Det eksisterer ikke noen referansepunkt for bestanden, så bestandsstørrelse og beskatningspress må betegnes som ukjent.

Kvaliteten på bestandsvurderingene

Informasjonen fra tokt er generelt usikker. Det er derfor uklart hvorvidt reduksjonen i fangster fram til 2014 har påvirket bestanden. Rådet er derfor å holde fangstene på et lavt nivå til toktindekser tydelig indikerer en endring i bestanden.

Momenter som er relevant for rådet

Ingenting spesielt utover informasjonen i selve rådet.

Nøkkeltall

Anbefalt kvote 2015: 15 200 tonn
Avtalt kvote 2015: 15 200 tonn (EU sin kvote)
Anbefalt kvote 2016: 15 200 tonn