Kvoteråd: Hvitting i Nordsjøen

hvitting_de_lange.jpg

Nordsjøen og Den østlige engelske kanal:
Anbefalt kvote 2016: Totalfangst 25 000 tonn, tilsvarende 13 957 tonn landinger
Anbefalt kvote 2015: 17 190 tonn (landinger)

Skagerrak:
Anbefalt kvote 2015: 135 tonn
Anbefalt kvote 2015: 500 tonn
Avtalt kvote 2015: 1 050 tonn

Sammendrag av ICES´ anbefalinger for hvitting i Nordsjøen, Skagerrak og Den østlige engelske kanal.

Status

I Nordsjøen og Den østlige engelske kanal har gytebiomassen og fiskedødeligheten hos hvitting vært relativt stabil siden 2003. Rekrutteringen har vært lav siden 2003, men i 2015 var den over gjennomsnittet for de senere år. Status for bestanden av hvitting i Skagerrak er usikker.

Høstingsregel

ICES anbefaler å følge den omforente forvaltningsplanen (EU/Norge) for hvitting i Nordsjøen. Det betyr 15 prosent reduksjon fra 2015. Det er ikke kommet nye data som kan endre status for bestanden av hvitting i Skagerrak.

Forvaltningsråd

ICES anbefaler å følge høstingsregelen, og som en føre-var-tilnærming bør ikke den totale fangsten overskride 25 000 tonn med dagens utkastprosent. For Skagerrak anbefaler ICES at en følger tilnærmingen for datafattige bestander, som gir en kvote på 500 tonn, men landinger på bare 135 tonn.

Kommentar fra Havforskingsinstituttet

Havforskingsinstituttet støtter tilrådingen fra ICES.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 184 000 tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa) = MSY Btrigger = ikke definert
Kritisk fiskedødsdate (Flim) = ikke definert
Føre-var-fiskedødsrate (Fpa) = ikke definert
Fiskedødelighet i forhold til maksimalt langtidsutbytte (FMSY) = ikke definert
Ventet fiskedødsrate i 2015: F = 0,23
Ventet gytebestand i 2016: 326 331 tonn