Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Hyse i Nordsjøen


hyse r web

Anbefalt kvote 2016: totalfangst 74 854 tonn, tilsvarende 61 930 tonn konsumfiske
Anbefalt kvote 2015: 68 690 tonn (totalfangst)
Avtalt kvote 2015: 47 751 tonn (konsumfiske)

Sammendrag av ICES´ anbefalinger for hyse i Nordsjøen, Skagerrak, og vest av Skottland.

Status

Fiskedødeligheten har vært under nivået for maksimalt langtidsutbytte (FMSY) siden 2008. Gytebiomassen har vært over MSY Btrigger siden 2008. Rekrutteringen er preget av tidvis sterke årsklasser, den siste var i 1999. Bortsett fra 2005- og 2009-årsklassene som var om lag middels sterke, har rekrutteringen de siste åra vært svak. Bestandsvurderingen og prognosen er i stor grad påvirket av 2005- og 2009-årsklassene.

Høstingsregel

Det er ingen forvaltningsplan for hele området. Det gjør at høstingsregelen (EU-Norge) ikke lenger vurderes som hensiktsmessig. 

Forvaltningsråd

Kvoterådene fra ICES er basert på MSY-tilnæmingen. Dette tilsvarer en fangst på maksimalt 74 854 tonn. Med dagens utkastprosent tilsvarer dette landinger på 61 930 tonn.

Kommentar frå Havforskingsinstituttet

Havforskingsinstituttet støtter tilrådingen fra ICES.

Nøkkeltal

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 63 000 tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa) = MSY Btrigger= 88 000 tonn
Kritisk fiskedødsdate (Flim) = ikke definert
Føre-var-fiskedødsrate (Fpa) = ikke definert
Fiskedødelighet i forhold til maksimalt langtidsutbytte (FMSY) = 0,37
Ventet fiskedødsrate i 2015: F = 0,233
Ventet gytebestand i 2016: 121 964 tonn