Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Kolmule


kolmule

Anbefalt kvote 2016: 776 391 tonn
Anbefalt kvote 2015: 839 886 tonn
Avtalt kvote 2015: 1 260 000 tonn

ICES sitt råd

ICES anbefaler at ved å følge MSY-tilnærmingen bør fangstene i 2016 ikke overstige 776 391 tonn. 

Bestandsutvikling

Fiskedødeligheten har økt fra et historisk lavmål på 0,04 i 2011 til 0,45 i 2014. Gytebestanden økte fra 2010 (2,5 millioner tonn) til 2014 (4 millioner tonn). Usikkerheten omkring rekrutteringen de siste årene er stor, men informasjon fra ulike tokt antyder at rekrutteringen er over gjennomsnittet i 2014 og 2015, og dette er tatt hensyn til i fremskrivningen.

Bestandens tilstand

Gytebestanden vurderes til å ha full reproduksjonsevne. Det er imidlertid økt fare for at beskatningen ikke er bærekraftig.

Kvaliteten på bestandsvurderingene

Årets bestandsvurdering ga en kraftig nedjustering av den historiske gytebestanden og rekrutteringen og en liten oppjustering av fiskedødeligheten. Disse revisjonene er hovedsakelig forårsaket av de lave mengdeindeksene fra gytefeltstoktet i 2015.
Mengdeindeksene fra det internasjonale gytefeltstoktet i 2015 var lavere enn ventet, spesielt for de eldste aldersgruppene. Toktet ble imidlertid gjennomført etter planen selv om værforholdene var dårligere enn i de to foregående årene. Aldersfordelingene i toktet er ikke vurdert å være i konflikt med aldersfordelingen i prøver fra kommersielle fangster (samme tidsrom som toktet). Gytefeltstoktet i 2015 er ansett for å være robust og ble brukt i bestandsvurderingen.
Bestandsvurderingsmodellen (SAM) inkluderer ikke fangster i 2015, og fiskedødeligheten og fangsten som blir estimert av modellen for 2015 blir ansett for å være urealistisk høye. Grunnen til disse høye verdiene er at modellen tilpasser seg de lave mengdeindeksene fra gytefeltstoktet. Dette kan igjen ha ført til at den beregnede bestandsstørrelsen i begynnelsen av 2015 er for høy.

Momenter som er relevant for rådet

Ingenting spesielt.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim): 1,5 millioner tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa): 2,25 millioner tonn
Tiltaksgrense for maksimalt langtidsutbytte (MSYBtrigger): 2,25 millioner tonn
Kritisk fiskedødelighet (Flim): 0,48
Føre-var-fiskedødelighet (Fpa): 0,32
Fiskedødelighet for maksimalt langtidsutbytte (FMSY): 0,30
Ventet fiskedødelighet i 2015: 0,50
Ventet gytebestand i 2016: 3,6 millioner tonn
Anbefalt kvote 2015: 839 886 tonn
Avtalt kvote 2015: 1 260 000 tonn
Anbefalt kvote 2016: 776 391 tonn