Kvoteråd: Kvoteråd for nordøstarktisk blåkveite

blaakveite.jpg

Anbefalt kvote 2016: under 19 800 tonn
Anbefalt fangst 2015: under 15 000 tonn
Avtalt kvote 2015: 19 000 tonn

Blåkveitebestanden vurderes i henhold til føre-var prinsippet, basert på en nyutviklet analytisk bestandsmodell.  Fangstrate på 0,027 i senere tid (gjennomsnitt for 5 og 10 år) har vært konsistent med oppgang i fangstbar biomasse (lengde ≥ 45 cm) i samme periode. Fremskrivinger basert på kjent rekruttering til og med 2010 viser at selv om biomassen vil reduseres vil ikke dagens fangsttrykk føre bestanden raskt under føre-var biomassen (Bpa). Det konkluderes derfor med at dette fangstrykket er egnet, gitt at fangstbar biomasse fortsatt er over føre-var nivå. Blåkveite er lengelevende art som fordrer lavt fangsttrykk og bestanden er nå i en relativt stabil tilstand. Det er derfor ikke behov for årlig oppdatering av rådgivningen, og ICES gir råd for to år.

Forvaltningsråd

ICES anbefaler i henhold til føre-var tilnærming at fangstene ikke skal overskride 19.800 tonn i hvert av årene 2016 og 2017. Dette tilsvarer fangstrate på omtrent 0,027.

Kommentar fra Havforskningsinstituttet

Bestandsvurderingen var tidligere basert på aldersbasert bestandsmodell som ble forlatt på grunn av problemer med alderslesingslesning. I en langvarig metodevurdering innen det ICES er det nå utviklet bestandsmodell som er basert på lengdemålinger, og hele datagrunnlaget revidert, i samarbeid mellom norske og russiske forskere. Aldersinformasjon vil øke presisjonen i modellen, men selv om det er gjort betydelige fremskritt med nye alderslesningsmetoder gjenstår en del arbeid før de kan brukes i forvaltningen. Havforskningen støtter rådgivingen fra ICES, men videre arbeid er påkrevd for å etablere referansenivåer og høstingsregler.

 

Blaakveite.jpg

 

 

Fangst_2015_JPEG.jpg