Kvoteråd: Nordøstarktisk hyse

hyse.jpg

Anbefalt kvote 2016: 223 000 tonn
Anbefalt kvote 2015: 165 000 tonn
Avtalt kvote* 2015: 178 500 tonn
 

*På møtet mellom Norge og Russland 10. juni der hysekvoten for 2015 ble økt fra 178 500 til 223 000 tonn (les mer her). Denne økningen påvirket kvoterådene for kommende år.

Basert på årets bestandsberegninger klassifiserer ICES hysebestanden til å ha god reproduksjonsevne og bærekraftig beskatning. Størrelsen på gytebestanden har vært over føre-var-grensen siden 1990. Fiskedødeligheten ble redusert fra et nivå over det kritiske i 1988 til under føre-var-nivået i 1989, og har siden ligget i underkant av føre-var-nivået og rundt fiskedødeligheten i høstingsregelen (Fmp). Årsklassene 2004–2006 er vurdert som meget sterke og dominerer fortsatt gytebestanden. Toktene viser at årsklassene 2010 og 2012 er under langtidsgjennomsnittet, mens 2011 og 2013 er litt over gjennomsnittet.

Høstingsregel

Den vedtatte høstingsregelen tilsier en totalfangst (TAC) i 2016 på 244 000 tonn.

Forvaltningsråd

ICES anbefaler å følge høstingsregelen.

Havforskningsinstituttets kommentar

Gytebestanden av hyse er betydelig oppskrevet i forhold til fjorårets bestandsvurdering. Det er en følge av endringer som ble gjort på metoderevisjonsmøtet tidligere i år. Da ble det innført en ny statistisk beregningsmodell som er mer robust og som håndterer usikre data noe bedre enn den gamle modellen. Hysen har hatt god overlevelse og vekst i senere år. Det er beklagelig at bestanden har vært undervurdert de siste årene, men vi mener at mye av tapte fangster i 2012–2014 vil kunne tas igjen i form av høyere kvoter i kommende år, ved å følge høstingsregelen.
 
Havforskningsinstituttet støtter rådgivningen fra ICES, men understreker at beregningene er usikre. Det er ingen tvil om at den nåværende bestanden er i god befatning, men det nøyaktige nivået er usikkert pga. usikkerhet i både fangst og toktdata. De siste årene har det vært redusert biologisk prøvetaking av både norske og russiske fangster, noe som øker usikkerheten i beregningene. Vintertoktet har stor usikkerhet i estimatene for gytemoden hyse, noe som kan skyldes at denne har vandret ut av toktområdet. Observasjoner av mye gytemoden hyse under skreitoktet, støtter denne forklaringen.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 50 000 tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa) = 80 000 tonn
Kritisk fiskedødelighet (Flim) = 0,77
Føre-var-fiskedødelighet (Fpa) = 0,47
Fiskedødelighet i høstingsregelen (Fmp) = 0,35
Ventet fiskedødelighet i 2015: F = 0,25
Ventet gytebestand i 2016: 637 000 tonn
 


Figurene viser utviklingen i fangst, rekruttering, fiskedødelighet og gytebiomasse med mål for usikkerhet for nordøstarktisk hyse.

 

Fangst

Rekruttering

Fiskedødelighet

Gytebiomasse

Figurene viser utviklingen i fangst, rekruttering, fiskedødelighet og gytebiomasse med mål for usikkerhet for nordøstarktisk hyse.