Kvoteråd: Nordøstarktisk sei

sei_hele_.jpg

Anbefalt kvote 2016: 140 000 tonn
Anbefalt kvote 2015: 122 000 tonn
Avtalt kvote 2015: 122 000 tonn

Gytebestanden av nordøstarktisk sei har vært over føre-var-nivå siden 1996, minket betydelig fra 2007 til 2011 for så å øke igjen. ICES vurderer den til nå til å være godt over føre-var-nivået. Fiskedødeligheten var under føre-var-nivå fra 1997 til 2008, begynte å øke i 2005 og var over føre-var-nivå fra 2010 til 2012, men er nå mest sannsynlig under. Rekrutteringen har siden 2005 vært litt under langtidsgjennomsnittet.

Høstingsregel

En høstingsregel for nordøstarktisk sei ble evaluert og vedtatt i 2007. Kvote i følge regelen er basert på gjennomsnittet av en 3-års prognose med fast beskatningsnivå. I 2013 reduserte norske myndigheter dette beskatningsnivået (Fmp) fra 0,35 (føre-var-nivå) til 0,32.

Forvaltningsråd

ICES anbefaler at når høstingsregelen blir benyttet må fangstene i 2016 ikke overstige 140 000 tonn. Bifangst av kysttorsk og vanlig uer bør holdes så lav som mulig.

Havforskningsinstituttets kommentar

Havforskningsinstituttet støtter rådgivningen fra ICES, men vil understreke at beregningene er usikre pga. usikkerhet i både fangst og toktdata. De siste årene har det vært redusert biologisk prøvetaking av kommersielle fangster, noe som øker usikkerheten i beregningene.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 136 000 tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa) = 220 000 tonn
Kritisk fiskedødelighet (Flim) = 0,58
Føre-var-fiskedødelighet (Fpa) = 0,35
Fiskedødelighet i høstingsregelen (Fmp) = 0,32
Ventet fiskedødelighet i 2015: F = 0,26
Ventet gytebestand i 2016: 338 000 tonn

Fangst

Rekruttering

Gytebestand

Fiskedødelighet

Figurene viser (fra toppen) utviklingen i fangst, rekruttering, gytebiomasse og fiskedødelighet med mål for usikkerhet for nordøstarktisk sei.