Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Nordøstarktisk torsk


torsk

Anbefalt kvote 2016: 805 000 tonn
Anbefalt kvote 2015: 894 000 tonn
Avtalt kvote 2015: 894 000 tonn

ICES klassifiserer bestanden til å ha god reproduksjonsevne, og beskatningen er bærekraftig. Gytebestanden er noe lavere enn rekordnivået i 2013, men den er fortsatt godt over føre-var-nivået, noe den har vært siden 2002. Totalbestanden er på samme nivå som i perioden 1946–1955. Fiskedødeligheten ble redusert betydelig fra godt over kritisk nivå (Flim) i 1999 til under føre-var-nivået i 2007. I 2014 steg den til litt over føre-var-nivået. Toktene indikerer at årsklassene 2012–2014 er i overkant av gjennomsnittet. Basert på en rapport fra den felles norsk-russiske analysegruppen som beregner totalfangsten av torsk, ble IUU (Illegal, Urapportert og Uregulert)-fangstene satt til null for 2014.

Høstingsregel

Den vedtatte høstingsregelen gir en kvote i 2016 på 805 000 tonn, begrenset av regelen om maks år-til-år-endring på 10 prosent.

Forvaltningsråd

ICES anbefaler å følge høstingsregelen. I reguleringen av fiskeriet på denne bestanden må det videre tas hensyn til behovet for vern av kysttorsk og vanlig uer.

Kommentarer fra Havforskningsinstituttet

Bestandsstørrelsen er omtrent som i fjorårets bestandsvurdering. Bestands- og fangstnivå er ventet å stabilisere seg rundt 2016-nivået i årene framover. Fiskedødeligheten var i 2014 over føre-var-nivået, men innenfor det intervallet man regner med at den vil være i når høstingsregelen følges. Høstingsregelen er evaluert og funnet å være i tråd med føre-var-prinsippet.
Havforskningsinstituttet støtter rådgivningen fra ICES, men vil understreke at beregningene er usikre. Det er ingen tvil om at den nåværende bestanden er i god forfatning, men det nøyaktige nivået er usikkert pga. usikkerhet i både fangst- og toktdata.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 220 000 tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa) = 460 000 tonn
Kritisk fiskedødelighetsnivå (Flim) = 0,74
Føre-var-fiskedødelighetsnivå (Fpa) = 0,40
Fiskedødelighet i høstingsregelen (Fmp) = 0,40
Ventet fiskedødelighet i 2015: 0,48
Ventet gytebestand i 2016: 1 063 000 tonn.

Landingar

Rekruttering

Fiskedødelighet

Gytebestand